مسووليت بيكاري كشور با نظام اقتصادي، دولت، عملكرد نهادهاي و وزارتخانه هاي مختلف، سرمايه گذاران، بخش خصوصي، و… است و نمي توان يك وزارتخانه و يك وزير را مسوول بيكاري كشور معرفي كرد. اين استيضاح كارشناسي نيست. البته وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي مي تواند هماهنگ كننده باشد و گزارش هايي از وضعيت رفاه كشور، اشتغال و بيكاري و مشكلات كارگران و … ارائه دهد
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us