تنها بازمانده تصادف «بی‌ام‌و» روی تخت بیمارستان به جوانان توصیه کرد مراقب رانندگی خود باشند چرا که کوچکترین اشتباه‌ موجب بزرگترین رویداد تلخ زندگی می‌شود.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us