نمونه کار دکوراسیون چوبی گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

نمونه کار گروه فن و هنر ایران زمین 

میز چوب گردو ، تنه گردو ساخت میز و نیمکت چوبی

میز چوب گردو ، تنه گردو

میز چوب گردو ، تنه گردو

میز چوب کاج روسی

میز چوب کاج روسی

میز چوب کاج روسی

میز چوب کاج روسی

میز چوب کاج روسی

میز ساخته شده از چوب کاج

میز چوب کاج روسی

میز چوب کاج روسی

کف پله چوب کاج به رنگ گردویی سیر

کف پله چوب کاج به رنگ گردویی سیر

میز چوب کاج روسی به رنگ گردویی روشن

میز چوب کاج روسی به رنگ گردویی روشن

میز چوب کاج روسی به رنگ گردویی روشن

میز چوب کاج روسی به رنگ گردویی روشن

میز خاطره تمام چوب

میز خاطره تمام چوب

گره چینی

گره چینی

گالری عکس کارگاه فن و هنر

هفته ای که گذشت

گروه دکوراسیون و هنر ایران زمین