جوک صندلی

یادتونه بچه بودیم میخوندیم:
ماشین مشتی مندلی نه بوق داره نه صندلی، صندلیهاش فنر داره نشستنش خطر داره!
یعنی خدا شاهده از همون موقع داشتن ذهنمونو برای خرید پراید آماده میکردن

صندلی چوبی

WhatsApp us