مطرح شدن نامزدی ریاست جمهوری معصومه ابتکار در شرایطی که وی در مسئولیت خود بسیار ناتوان عمل کرده فراری رو به جلو برای جلوگیری از ادامه یافتن انتقادات مطرح شده جامعه به وی است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us