هتل منگوله

فرانسه : هتل منگوله ، هلندی : هتل منگوله

یک خانه شهری توسط ویکتور هورتا ساخته شده در بروکسل برای دانشمند بلژیکی و استاد امیل، هتل منگوله ساخته شده در سال 1893-1894.

این اثر معماری به دلیل طرح بسیار نوآورانه و استفاده پیشگامان از مواد و مصالح در دکوراسیون بسیار مرد پسند خاص و عام قرار گرفت ، این معمار به عنوان نخستین ساختمان واقعی ساختمان آجری به حساب می آید. همراه با سه خانه دیگر ویکتور هورتا ، از جمله خانه خود هورتا و آتلیه ، آن را در “قرار داده شد میراث جهانی یونسکو فهرست در سال 2000. این است که در 6، غم و اندوه پل-امیل Jansonstraat در بروکسل واقع شده است. پل جانسون استرات

بهترین تصاویر طراحی ویکتور هورتا

ویلا هورت، بروکسل، سالن خانه تاسل

 

WhatsApp us