ما باید یاد بگیریم از بزرگان و شخصیت‌ها در هر موقعیتی و هر گاه به ‌نفعمان یا ضررمان بود هزینه نکنیم؛ مطمئنا شخصیت‌ها خود دارای تریبون‌هایی هستند که هرگاه لازم ببینند نظراتشان را برای مردم بیان خواهند کرد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us