این هواپیما قابلیت حمل تا 800 مسافر را خواهد داشت و جالب اینکه پهنای بال‌های آن نزدیک به یک‌صد متر است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us