۲۱ دانش‌آموز دختر دبیرستانی با واژگونی وانت در مسیر مدرسه به خانه‌های روستایی‌شان زخمی و وحشت‌زده شدند.

WhatsApp us