به گفته واژه نامه آکسفورد در سال 2016 استفاده از این کلمه بیش از 2000 بار افزایش یافته .