درود بر شما

ورودی یک ساختمان اولین بخشی که هر بیننده ای از یک ساختمان می بیند و از طریق آن درک و بینش نسبت ه آن ساختمان پیدا می‌کند.

اولین برداشت ما از یک ساختمان از ورودی آن است.

ورودی و نمای ساختمان، فضای سبز با تمام اجزا بعنوان نمای خارجی یک ساختمان پلی مابین داخل و خارج یک ساختمان است.

حدفاصل ابتدای مسیر ورودی ساختمان تا اولین فضای خصوصی فضایی طراحی می‌شود به نام لابی، این فضا قابلیت اسکان موقت مهمانان، راهنمایی و نشان دهنده مسیر و مرتبط کننده فضای خارجی و داخلی می باشد.

WhatsApp us