همشهری آنلاین:
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت که سناتور کاتن از «یکی دو اشاره مودبانه و کاری» او عصبانی شده و ناسزاهایی گفته که شاید بر اساس ادب ایرانی به او پاسخ دهد.

WhatsApp us