طی سال‌های اخیر و به موازات ادامه روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+ ۵، فرانسه همواره موضع سرسختانه‌ای در قبال ایران داشته که در مواردی حتی ریسک عدم موفقیت مذاکرات را نیز سبب شده است. خبرگزاری «رویترز» با انتشار مطلبی به بررسی بخشی از اهدافی پرداخته که دولت فرانسه از پیگیری این سیاست سرسختانه در قبال ایران دنبال می‌کند.

WhatsApp us