اگر وزارت کشور فکر می‌کند که مجلس و نمایندگان همراهی خوبی با وزیر کشور نکرده‌اند، اسناد را به قوه قضائیه ببرد تا در این قوه موضوع پول‌های کثیف پیگیری شود.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us