کارگردان سریال تلویزیونی «میکائیل» تاکید کرد با بردن قصه داستان به ناکجا آباد خواسته از غلبه فرعیات بر اصل جلوگیری کند.
Source: فرهنگی

WhatsApp us