چرا گروه فن و هنر ایران زمین ؟

این مجموعه سعی درگرداوری افراد باشخصیت و هنرمند دارد و شاید برای شما این سوال پیش اید که شخصیت چه ربطی به کار صنایع چوب و دکوراسیون دارد .

اما ما میگوییم شخصیت ، درستی ، ارزش هر نفر ارتباط مستقفیم با ارزش کار آن شخص یا مجموعه دارد

چرا یک مجموعه جهانی میشود و هزاران مجموعه دیگر ورشکسته و رو به زوال میروند .

من میگویم ارتباط را در شخصیت و خروجی کارها ی آن دو ببینید

کارگران با شخصیت ، تحصیل کرده هرگز از کارشان نمیزنند . کار هر شخص معرف شخصیت سازنده است .

WhatsApp us