مشاور سازمان آب هشدار داده‌ که بحران آب در ایران، شاید باعث کوچ ۵۰ میلیون ایرانی در کشور شود.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us