گره چوب

درب گره چینی گره چینی , طرح منبت (کنده کاری روی چوب)