وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یارانه نقدی هیچ کارگری قطع نشده است و اگر احتمالا اشتباهی هم باشد حتما اصلاح میشود.

WhatsApp us