پیشوا- با حضور وزیر دفاع شش طرح کشاورزی و دامپروری در مجتمع کشت و صنعت استان تهران در مجموعه تولیدی جلیل آباد پیشوا به بهره برداری رسید.
Source: New feed

WhatsApp us