سقف مستقل چوبی بدون ستون

سقف متقابل سقفی است که از سه تیر یا بیشتر بدون ستون یا تیر نگاهدارنده می باشد .

یک ساختار خود ایستا یا خود نگاهدار که نیازی به ستون ندارد .

سقفی مناسب خانه های یک یا دو طبقه چوبی

این سقف نیازی به حمایت مرکز برای ایجاد سقف، پل یا ساختار مشابه ندارد.

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

سقف خاص برای خانه های چوبی

WhatsApp us