روزنه های حیات

 پنجره

پنجره

تمامی خانه ها پنجره دارند . و همه پنجره ها نور و هوای تازه را به ما هدیه می کنند . خیلی وقتها خسته و کسل کنار پنجره می رویم . پرده ها را کنار می زنیم و بیرون را تماشا می کنیم . گاهی منتظریم پشت آن پنجره یک نگاه آشنا ببینیم . گاهی می خواهیم چک چک باران را ببینیم . گاهی تنها عبور و مرور آدم ها به ما حس تازه ای می دهد
حس بودن . حس انتظار برای واقعه ای جدید از جنس زندگی.

 

WhatsApp us