بعد از پیگیری‌های کمیته ملی المپیک و از سوی شورای بین المللی بازی منصفانه، دیپلم جهانی “بازی منصفانه” به سعید عبدولی اهدا می شود.

WhatsApp us