انواع روکش و چوب لوکس و زیبا

مناسب دکوراسیون چشمگیر

   ونیرهای مصنوعی
Highslide جی اسHighslide جی اس
روکش بلوط
بلوط
چوب و روکش الپی
چوب و روکش آلپی
Highslide جی اس
901 ALPI WENGE
902 ALPI THICK OAK
903 ALPI THIN OAK
904 ALPI OLIVE
905 ALPI MAHAGONY
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
906 ALPI چوب ساج
ANIGRE 907 HASEP H-38
908 HASEP H-10 JOKER
909 HASEP H-12 THIN گردو
910 ALPI ها Zebrano
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
911 HASEP H-9 منم CHERRY
MAPLE 912 مهندسی
913 ENG. آبنوس – AYPANEL
914 ALPI آبنوس
915 BAMBOO
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
916 ALPI PELESENG
917 ALPI OVENKOL
چوب ساج 918 ALPI ALPI BIRMANIA
919 ALPI ALPI THICK گردو
920 H-1 THIN منم OAK
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
921 H-2 ضخیم منم OAK
922 H-3 WHITE OAK
923 H-5 THIN منم DARK WENGE
924 H-6 THIN منم LIGHT WENGE
چوب ساج 925 H-7 FINELINE
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
926 H-8 چوب ساج شکل
927 H-11 نمیفهمد گردو
928H-13 THICK منم گردو
OLIVE 929 H-14
930 H-15 EGZOTIC BROWN
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
931H-16 EGZOTIC BLACK
932 H-20 SAPELI
933 H-21 EGZOTIC GREY
934H-23 PELESENG
935 H-26 OAK شکل
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
936 H-27 نمیفهمد آبنوس
937 H-29 آبنوس S
938 H-31 آمریکایی گردو
چوب ساج 939 H-34 منم
940 H-36 جدید آبنوس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
941 H-37 ها Zebrano
942 H-39 نمیفهمد سانتوس
943 H-40 منم نازک گردو
944 H-41 نمیفهمد AMERICAN گردو
945 H-42 چوب ساج منم
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
960 Kapsan K-11 منم نازک OAK
961 Kapsan K-12 منم ضخیم OAK
چوب ساج 962 Kapsan K-14
963 Kapsan K-15 SAPELI
WENGE 964 Kapsan K-16
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
965 Kapsan K-17 CHESNUT
966 Kapsan K-20 سیاه و سفید آبنوس
آبنوس 967 Kapsan K-21 قهوه ای
968 Kapsan K-25 منم ضخیم گردو
969 Kapsan K-26 منم CHERRY
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
970 Kapsan K-33 گردو
971 Kapsan K-35 CHERRY در اشکال مختلف
972 Kapsan K-36 منم CHERRY
973 Kapsan K-37 در اشکال مختلف گردو
چوب ساج 974 Kapsan K-38 جدید
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
980 Aypanel منم ضخیم OAK
981 Aypanel OLIVE
982 Aypanel منم گردو
983 Aypanel PELESENG
984 Aypanel WENGE
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
985 Aypanel OAK در اشکال مختلف
A1 THIN OAK
A2 THICK OAK
A3 2 OAK شکل
چوب ساج A4
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
A5 چوب ساج LIGHT
چوب ساج شکل A6
OLIVE A7
A8 گردو
A9 گردو قهوه ای روشن
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
A10 WENGE
A11 BROWN آبنوس
A12 آبنوس سیاه و سفید
A13 آبنوس شکل
A14 EGZOTIC
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
Highslide جی اس
A15 منم PELESENG
A16 PELESENG شکل
A17 شکل گردو
A18 SAPELLI
A19 BLACK
Highslide جی اس
A20 چوب ساج DARK
WhatsApp us