فیلم بهروز وثوقی

گور بابای عشق
اگه پول نداشته باشی

قصابی سر کوچه هم بهت دل نمیده
چه برسه به عشقت

اونی که باهاته پاهاته..!!!

بهروز وثوقی

 

WhatsApp us