۲۰ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی

۲۰ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی

11 سپتامبر ۲۰ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی تشکر وزارت خارجه آمریکا از همدردی ایرانیان با قربانیان ۱۱ سپتامبر روشن کردن شمع در تهران به نشانه همدردی با قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر   11 September مادر و دختر ایرانی در تهران که در حال روشن کردن شمع...
WhatsApp us