بلوار طاق بستان در کرمانشاه

بلوار طاق بستان در کرمانشاه

بلوار طاق بستان در کرمانشاه

نمای زیبایی از بلوار طاق بستان در کرمانشاه که طولانی ترین بلوار جنگلی ایران است

بلوار طاق بستان در کرمانشاه

بلوار طاق بستان در کرمانشاه

طاق بستان 

شهر کرمانشاه

نگاره‌ای از طاق بستان در سال ۱۸۲۹ م

طاق‌بستان یا به کردی «طاق وه سان» مجموعه‌ای از سنگ نگاره‌ها و سنگ نوشته‌های دورهٔ ساسانی است که در ایران در محله طاق‌بستان در شمال غربی شهر کرمانشاه و در غرب ایران واقع شده‌است. این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده‌است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد. چند صحنهٔ تاریخی از جمله تاج‌گذاری خسرو پرویز، تاج‌گذاری اردشیر دوم، تاج گذاری شاهپور دوم و سوم و هم‌چنین چند سنگ نوشته (کتیبه) به خط پهلوی کتیبه‌ای و مراسم شکار گراز توسط سوار کاران و نواختن موسیقی با آلات موسیقی چنگ در آن حک شده‌است. وجود کوه و چشمه در این مکان، آن را به گردش گاهی زیبا تبدیل نموده که از زمان‌های دیرین تا به امروز مورد توجه بوده‌است.

کرمانشاه.

کرمانشاه طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

کرمانشاه طاق بستان , طاق بستان , اهمیت طاق بستان , نقاشی طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , عکس طاق بستان با کیفیت بالا , چشمه طاق بستان , طاق بستان در دبی , عکس قدیمی طاق بستان , پله های طاق بستان

 

طاق بستان در زبان کرمانشاهی (کردی) طاق وه سان گفته می‌شود. «طاق» همان طاق، «وه» به معنی از و «سان» به معنی سنگ می‌باشد و به این ترتیب «طاق وه سان» به معنی طاقی از سنگ می‌باشد. این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده‌است. شاهان ساسانی نخست نواحی اطراف تخت جمشید را برای تراشیدن تندیس‌های خود برگزیدند، اما از زمان اردشیر دوم و شاهان پس از او، طاق بستان را انتخاب کردند که در بین راه جادهٔ ابریشم قرار داشت و دارای طبیعتی سرسبز و پرآب بود که امروزه نیز به همین شکل است.

 

منبع ویکی پدیا 

شهر دماوند

شهر دماوند

 

  معرفی شهر دماوند

شهر دماوند

شهر دماوند

قله دماوند

قله دماوند

شهر دماوند

شهر دماوند

شهرستان دماوند نام یکی از شهرستانهای استان تهران در ایران است ،این شهرستان با مساحتی حدود 188هزار هکتار در محدوده شهرستان های فیروزکوه ،آمل،ورامین و گرمسار قرار دارد و منطقه ای کوهستانی است که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود 2000 متر است و از میزان188 هزار هکتار مساحت شهرستان ، 83 درصد جزو منابع ملی و 16 درصد جزء زمینهای کشاورزی و حدود یک درصد بقیه نیز جزء حوزه شهری است.

بنابر آنچه از نتایج سرشماری  نفوس و مسکن سال 1390اعلام گردیده است تعداد 22191 خانوار شامل 73497نفر در این شهرستان ساکن بوده اند .

دماوند از قدیم ییلاق عشایر الیکایی بوده است.

شهر دماوند

شهر دماوند

دماوند یکی از کهن ترین و قدیمی ترین شهرهای ایران است که در تارخ روایی ایران بنیاد آن را به کیومرث نسبت می دهند.

آثار و شواهد به دست آمده حاکی از حضور انسان از کهن ترین دوران حیات بشر در این سرزمین است و نیز شهر دماوند و روستاهای اطراف آن به عنوان یک اثر ملی در فهرست آثار ملی ایران به شماره 56 به ثبت رسید.

پس از فتح این سرزمین توسط لشگریان اسلام تجمع جمعیت و وسعت و گسترش شهر به اندازه ای بود که نیاز به مسجد جامعی که نمونه آن را فقط در قرون اولیه اسلام می توان یافت بر بالای تپه مشرف به شهر ساخته شد.

از دیگر آثار تاریخی شهر دماوند همچون بنای باشکوه و زیبای برج شبلی ،امامزاده عبداله و عبیداله و امامزاده شمس الدین محمد را می توان نام برد.

این شهرستان بنابر آنچه در نتایج آمار گیری سرشماری سال 1385 کل کشور آمده 2بخش ،5دهستان،5شهر و 111روستا دارد.

شهرهای شهرستان دماوند عبارتند از:

1-  دماوند( گیلاوند و جیلارد )2-  کیلان 3-  آبسرد  4-  رودهن   5-  آبعلی

http://sbmu.ac.ir/.

 

مردم دماوند به زبان فارسی با لهجه دماوندی و زبان مازندرانی یا همان زبان تبری تکلم می‌کنند.

شهر دماوند

شهر دماوند

در گذشته‌ ای نه چندان دور، این شهرستان یکی از محورهای کشاورزی و دامداری بوده‌ است و محصولاتی مانند سیب، گیلاس، آلبالو، گردو، سیب زمینی، خیار و فرآورده‌ های دامی در دماوند تولید می شذه است. ولی در سال ۲۰۰۵ میلادی به دلیل ساخت‌ و سازهای گسترده غیرقانونی در زمین‌ های این شهرستان کشاورزی این منطقه در معرض خطر قرار گرفته‌ است . همچنین عسل از مهمترین تولیدات شهرستان است و بسیاری از مردم بومی شهر دماوند به شکل حرفه‌ ای به تولید عسل اشتغال دارند . به برکت وجود گیاهان دارویی آویشن و گون در کوه‌ های اطراف دماوند تولید عسل آویشن و عسل گون با همان خواص دارویی در دماوند رواج دارد.

http://www.citypedia.ir/

دماوند

ارتفاع از سطح دریا ۱۹۶۰ متر و جمعیت آن ۳۶۷۰۸ نفر است. شهرستان دماوند در شرق استان در مسیر تهران به فیروزکوه قرار گرفته است.

این شهرستان به دلیل وجود آثار تاریخی و سابقه سکونت از یکسو و وجود شرایط آب و هوایی مناسب در تابستانها و جاذبه های طبیعی از سوی دیگر؛ در جهانگردی استان دارای نقش و اهمیت است. این شهرستان با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در میان شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و منطقه ای کوهستانی است که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۰۰۰ متر است. از میزان ۱۸۸هزار هکتار مساحت شهرستان، ۸۳ درصد جزو منابع ملی و ۱۶ درصد جزو زمینهای کشاورزی و حدود یک درصد بقیه نیز جزو حوزه شهری است.

طبیعت دماوند شامل تنوع گونه های کمیاب میباشد و دارای جانورانی همچون کل، بز، میش، پلنگ به عنوان عمده ترین حیوانات موجود حیات وحش شهرستان و علاوه بر آن پرندگان گوناگونی نظیر کبک، تیهو، کبک دری، پرندگان شکاری مانند عقاب طلایی، قرقی، دلیجه میباشد. این شهرستان از لحاظ کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت بوده و بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی مورد نیاز استان تهران را تامین میکند؛ و از معروفترین محصولات آن میتوان از سیب دماوندی نام برد. آثار تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان دماوند نیز از دید آنوبانینی نمایشگر قدمت تاریخی این منطقه از استان تهران است.

برج و مقبره شبلی که مربوط به قرن ۵ هجری قمری است، معروف ترین بنای تاریخی ناحیه بوده و قلعه باستانی گل خندان که در دوره ساسانی ساخته شده، از دیگر آثار تاریخی شهرستان دماوند است. مساجد، امام زاده ها و بقعه ها که به سده های مختلف تعلق دارند، نیز در قسمت های مختلف شهرستان دماوند پراکنده شده اند و از جمله آثار تاریخی استان تهران به شمار می آیند. چند دهه قبل نزدیک شهر دماوند دو ظرف سفالین قرمز رنگ، بدون پایه به طور اتفاقی به دست آمد. قسمتی از ظرف به شکل سر گوزن بود و نیز در همین مکان دو سکه از فرهاد دوم (۱۳۸ پ.م) و مهرداد دوم (۸۸-۱۲۳ پ.م) اشکانی کشف شد. همچنین روی یک مهر ساسانی که در دماوند کشف شد، نام دمباوند حک شده است. در متون اسلامی نیز نام این محل به صورت دنباوند آمده است. شاهنامه فردوسی را میتوان در شمار اسناد قدیمی که از دماوند نام برده است، به شمار آورد. فردوسی بارها از این شهر در شاهنامه نام برده است. کوه دماوند آشیانه سیمرغ، محل پرورش زال، محل به بند کشیده شدن ضحاک مار دوش توسط فریدون و محل و قوع بسیاری از اسطوره های ایرانی است.

http://seeiran.ir/

نگاهي كوتاه به شهرستان دماوند
يكي از شهرستان هاي استان تهران است كه در ناحيه شمال خاوري استان قرار گرفته است. اين منطقه ي زيبا در دامنه هاي زيباي كوهستان دماوند واقع شده و ازطبيعت جذاب، زيبا و منحصر به فردي برخوردار است. رودخانه هاي متعددي كه از دماوند سرچشمه مي گيرند، در آباداني باغ ها و كشت زارهاي اطراف اين شهرستان سهم به سزايي داشته و علاوه بر رونق كشاورزي و باغ داري سبب به وجود آمدن نواحي ييلاقي با چشم اندازهاي زيبايي در منطقه شده اند. چشمه هاي متعدد آب گرم و معدني در نواحي ييلاقي با چشم اندازهاي گوناگون فصلي، درياچه هاي كوچك و بزرگ دايمي و فصلي با آب شيرين، جلوه هاي زيبايي از طبيعت ايران را در اين منطقه از استان تهران به نمايش گذاشته اند. شهرستان دماوند پس از تهران بيش ترين آثار تاريخي و طبيعي استان را درخود جاي داده است. آثار تاريخي و معماري موجود در شهرستان دماوند نمايان گر پيشينه تاريخي منطقه است. برج و مقبره شبلي، قلعه باستاني گل خندان و ده ها اثر تاريخي ديگر از جمله ديدني هاي شهرستان دماوند هستند. كشت انواع محصولات در اين منطقه رواج داشته و وجود باغ هاي سرسبز و خرم و مراتع مرغوب از مهم ترين ويژگي هاي شهرستان دماوند محسوب مي شود.
شهر دماوند

شهر دماوند

مكان هاي ديدني و تاريخي
شهرستان دماوند آرميده دردامنه هاي زيباي كوهستان دماوند، ازطبيعت جذاب، زيبا و منحصر به فردي برخورداراست كه بيش ترين آن را مديون قله سر به فلك كشيده دماوند است. رودخانه هاي متعددي كه از دماوند سرچشمه مي گيرند، در آباداني باغ ها و كشت زارهاي اطراف اين شهرستان سهم به سزايي داشته و سبب به وجود آمدن نواحي ييلاقي با چشم اندازهاي زيبايي در منطقه شده اند. چشمه هاي متعدد آب گرم و معدني در نواحي ييلاقي با چشم اندازهاي گوناگون فصلي، درياچه هاي كوچك و بزرگ دايمي و فصلي با آب شيرين، جلوه هاي زيبايي از طبيعت ايران را در اين منطقه از استان تهران به نمايش گذاشته اند.

شهر دماوند

شهر دماوند

آثار تاريخي و فرهنگي موجود در شهرستان دماوند نيز نمايش گر قدمت تاريخي منطقه است. برج و مقبره شبلي كه مربوط به قرن ۵ هجري قمري است، معروف ترين بناي تاريخي ناحيه است و قلعه باستاني گل خندان كه مربوط به دوره ساساني است، از ديگر آثار تاريخي شهرستان دماوند محسوب مي شود. مساجد، امام زاده ها و بقعه ها كه به قرون مختلف تعلق دارند، نيز در قسمت هاي مختلف شهرستان دماوند پراكنده شده اند و از جمله آثار تاريخي منطقه به شمار مي آيند.

صنايع و معادن
صنايع اين شهرستان شامل صنايع دستي و صنايع ماشيني و كارگاه ها مي شود. كارگاه هاي متعدد از قبيل: درب و پنجره سازي، تراش كاري، مبل سازي، آهنگري و نجاري نيز در شهر دماوند داير شده است. معادن فعال اين شهرستان نيز عبارتند از:
– معدن كائولون كريتون در ۱۳ كيلومتري باختر شهر دماوند (مجاورت رودهن) كه توسط كارخانه هاي كاشي و سراميك سعدي (سازمان صنايع ملي ايران) مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
– خاك صنعتي كور در ۱۵ كيلومتري جنوب خاوري دماوند و لوميت هوير در ۱۴ كيلومتري جنوب خاوري دماوند كه هر دو معدن مابين روستاهاي آبسرد و كور واقع شده اند.
– معدن سيليس مبارك آباد ۱۳ كيلومتري شمال باختري دماوند و ۲ كيلومتري شمال روستاي مبارك آباد.
– كوارتزيت مشاء ۶ كيلومتري شمال باختري دماوند (مجاورت روستاي مشاء)
– سنگ ساختماني اوزون ۱۳ كيلومتري باختر دماوند و ۳ كيلومتري جنوب خاوري رودهن هرپنج معدن فوق توسط شركت خدمات و توسعه معادن ايران مورد استخراج و بهره برداري قرار مي گيرند.
– ماسه ريخته گري و سيليس سرانزاي فيروزكوه ۲۴ كيلومتري جنوب خاوري فيروز كوه كه به وسيله ي شركت تامين ماسه و ريخته گري تهران مورد استخراج و بهره برداري قرار مي گيرد.
– معدن سيليس سرانزاي فيروز كوه ۲۰ كيلومتري جنوب خاوري فيروزكوه
– سنگ گچ لومان زيارت، ۲۰ كيلومتري جنوب خاوري دماوند (مابين روستاهاي زيارت و بومان). دو معدن فوق توسط شركت سهامي كل معادن ايران مورد استخراج و بهره برداري قرار مي گيرند.
– سنگ آهك سرهار واقع در ۲ كيلومتري شمال باختر دماوند كه استخراج از آن توسط شركت معادن سرهار دماوند است.
كشاورزي و دام داري
آب كشاورزي در شهرستان دماوند از چشمه سارها، رودخانه ها و چاه هاي ژرف و نيمه ژرف تامين مي شود و كشت به دو گونه آبي و ديمي انجام مي گيرد. تره بار، گندم، علوفه، سيب، گلابي و ديگر ميوه هاي سردسيري، سيب زميني، لوبيا سبز، سيب درختي و بيش تر ميوه هاي سردرختي از فرآورده هاي اطراف اين شهرستان هستند. هم چنين دام داري در شهرستان دماوند به دو طريق صنعتي و سنتي رايج بوده و دام داري هاي صنعتي شامل واحدهاي گاوداري از نژادهاي اصيل و خارجي است. قابل ذكر است كه مراتع غني و پر علف اين شهرستان هر ساله در فصل هاي بهار و تابستان محل چراي ييلاقي دام داران بزرگ مهدي شهر (سنگسر) و ساير نواحي جنوبي اين شهرستان است.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
دماوند در متون قديمي، به نام هاي گوناگوني از جمله ‹‹دنباوند›› ناميده شده است. در مورد وجه تسميه ي نام اين منطقه؛ مسلم است كه نام آن از قله مشهور دماوند گرفته شده است. وجه تسميه نام كوه نيز به دليل دما و گرمايي بوده كه هميشه از نوك كوه خارج مي شده است. فردوسي بارها از اين شهر در شاهنامه نام برده و كوه دماوند را آشيانه سيمرغ، آموزنده زال پدر رستم دانسته است. اين شهر در سال ۳۰ هـ . ق در زمان خلافت عثمان به دست مسلمانان فتح شد. دماوند در بردارنده ي آثاري از دوره هاي ساساني و به خصوص سلجوقيان است. اين شهرستان در خاور تهران واقع شده و يكي از شهرهاي قديمي ايران است. دماوند در زمان آباداني ري نيز آباد بود، و به عنوان يك آبادي خوش آب و هوا در قرون اوليه اسلام از آن ياد شده است. با اين وجود زمين لرزه هاي بسيار كه خسارات فراوان و ويراني هاي پياپي نيز به همراه داشته در درازاي تاريخ به سبب نزديكي به كوه دماوند، بخش بزرگي از آثار اين پيشينه را از بين برده است.
مشخصات جغرافيايي
شهر دماوند مركز شهرستان دماوند، در ۵۲ درجه و ۰۴ دقيقه درازاي خاوري و ۳۵ درجه و ۴۳ دقيقه پهناي جغرافيايي و در بلندي ۱۹۶۰ متري از سطح دريا واقع شده است. شهرستان دماوند از شمال به شهرستان هاي قائم شهر، بابل و آمل، از جنوب به شهرستان گرمسار، از جنوب باختري به شهرستان ورامين، از خاور به شهرستان سمنان و از باختر به شهرستان شميرانات محدود مي شود. قله ي مشهور دماوند كه نام اين شهرستان از آن گرفته شده؛ از خود شهر دماوند ديده نمي شود و ديدن آن از منطقه كيلان ميسر است. رودخانه هاي دماوند، سياه رود و درياچه هاي تار و مومج از منابع آبي اين شهرستان هستند كه علاوه بر رفع نيازهاي آبي از جاذبه هاي جغرافيايي دماوند نيز محسوب مي شوند. آب و هواي دماوند سردسيري و ييلاقي است. راه اصلي تهران ـ قائم شهر، كه دماوند در ۱ كيلومتري آن قرار دارد و راه اصلي تهران ـ آمل كه دماوند در كيلومتر ۵۵ آن واقع شده است، مسيرهاي دسترسي به اين محدوده هستند.
آشنایی بیشتر با شهرستان دماوند

دماوند، نام بلندترین قله رشته کوه‏های البرز و عنوان شهری در دامنه آن است که تاریخ هرگز این منطقه را با عناوینی همچون قریه، آبادی، شهر یا روستا نشناخته بلکه آن را “مملکت دماوند” خطاب کرده است که در مفهوم، این دیار، قلمرو و سرزمینی جدای از سایر نواحی و دارای شهرها و روستاهایی تحت حکم‏رانی حاکمان بومی خود بوده است.

شهرستان دماوند

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه ‏های اجتماعی و تاریخی، کهن‏ سرزمین دماوند گنجینه‏ای ۱۴ و به نقلی ۱۸ هزار ساله و حافظ سنن ملی آمیخته با مذهب ایران ‏زمین است.

بسیاری از مورخان، مردمان سرزمین دارالمومنین دماوند را به عنوان نخستین اقشار متمدن ایران و طلایه‏ داران خطوط اول مقابله با فرهنگ‏های نا مأنوس شرقی و غربی به شمار می‏آورند.

* خونگرمی و نجابت؛ ویژگی‏های مردم دماوند

خونگرمی، میهمان ‏نوازی، مهربانی، زهد، تقوا و به ویژه نجابت از جمله ویژگی‏هایی است که این روزها کمتر می‏توان نظیرش را به این وضوح در سایر نقاط کشور یافت.

حال شاید از خود بپرسید که چرا واژه نجابت در پاراگراف قبلی مورد تاکید قرار می‏گیرد و این چنین در جمیع ویژگی‏های مورد اشاره برای اهالی دماوند به شکل بارزتری بیان می‏شود؟

پاسخ این سئوال چندان نیازی به نگاشته‏های مفصل و قلم‏فرسایی‏های پر لفافه ندارد و با یک نگاه می‏توان به وضوح عمق نجابت، سادگی و بی‏ریایی را از نگاه این مردم نجیب و خداجو خواند؛ نجابتی که البته در بسیاری از مواقع حتی به زیان این نجیب‏زادگان هم می‏انجامد.

یکی از مصادیق نجابت مردمان دیار دماوند، بی‏خبری قشر غالب جامعه ایرانی از داشته ‏های بی‏حد و حصر جهانی آن در محافل عمومی و رسانه ‏های خبری است.

آثار تاریخی، ابنیه کهن، جلوه‏های اکوتوریسمی زیبا و آداب عرفانی، سنن اسلامی و از همه مهم‏تر مردمانی دین‏دار هر یک به تنهایی می‏تواند موجبات تحولی شگرف در هر ناحیه از کشور را فراهم سازد؛ اما زیبایی‏های شهرستان دماوند اغلب زیر پوشش نام قله همجوارش پنهان شده و همین بس که بگوییم روز دماوند را هر ساله در خارج از دماوند گرامی می‏دارند!

چشمه اعلا دماوند

چشمه اعلا دماوند

از این رو و در راستای رهاسازی اماکن گردشگری شهرستان دماوند از بند گمنامی، مجموعه خبرنگاران خبرگزاری فارس در شرق استان تهران، با نام ایزد منان دستی بر زانو زده، یا علی گفتیم و مجدانه بر آن شدیم تا با تخصیص بخشی از فضای خبری این درگاه اطلاع‏رسانی در قالب سلسله گزارش‏هایی با عنوان “دماوند؛ بام ایران”، قابلیت‏ها، تاریخ، آداب، سنن و فرهنگ این مناطق زیبا در شمال شرق استان تهران را به همگان معرفی کنیم و آغاز این راه طولانی و شاید دشوار را پیش از این، دو گزارش مفصل از آثار تاریخی و اماکن گردشگری دماوند قرار دادیم اما با توجه به اصل محرز جایز‏الخطایی آفریده دو پای خداوند، بشر، شاید باید اعتراف کرد که چه بهتر بود اگر این وظیفه مهم را با معرفی بخشی از تاریخ سرزمین دماوند آغاز می‏کردیم.

از این رو و برای جبران خطای گذشته، ادامه این هدف حال دیگر مقدس را با بیان خلاصه‏ای از تاریخ این دیار ادامه می‏دهیم.

آنچه در این مقال از تاریخ کهن سرزمین دماوند و دیگر یادداشت‏های سریال‏گونه در این خصوص می‏خوانید، برگرفته از سخنان قدما، نقل قول‏های محلی و متون تاریخی به ویژه اثر ماندگار استاد مورخ دماوندی، دکتر نصرتی است.

آنچه از گذشته کهن دیار دماوند در افسانه‏های اساطیری و سوابق تاریخی برمی‏آید، قدمتی به درازای چند هزار سال است.

کوهی گره خورده با داستان‏های ایران ‏زمین و شهر آرمیده بر دامنه‏های مهربان آن همواره در دوره‏های تاریخی مختلف شاهد حوادثی بسیار بوده که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‏شود.

شهر دماوند

شهر دماوند

 وجه تسمیه نام امروز و اسامی گذشته دماوند

دماوند، نام بلندترین قله رشته کوه‏های البرز و عنوان شهری در دامنه آن است که تاریخ هرگز این منطقه را با عناوینی همچون قریه، آبادی، شهر یا روستا نشناخته بلکه آن را “مملکت دماوند” خطاب کرده است که در مفهوم، این دیار، قلمرو و سرزمینی جدای از سایر نواحی و دارای شهرها و روستاهایی تحت حکم‏رانی حاکمان بومی خود بوده است.

دماوند به زبان پهلوی و در کارنامه اردشیر بابکان به شکل “دنباوند”، در کتیبه‏های دوران ساسانی، کتیبه شاپور اول در نقش ‏رستم فارس و کتیبه “نورسی” در “پایکولی” به صورت “دومباوند” و در نامه تنسر و کتاب جغرافیایی موسی خورنی، “دمباوند” آمده است.

این اسامی تا پیش از هجوم اعراب بادیه‏نشین به این مناطق و در دوره‏های مختلف استفاده می‏شد تا آنکه در قرون اخیر نام این کوه و شهر مستقر در دامنه‏های آن به واسطه ورود به کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، “دماوند” نامیده و تثبیت شد.

برج یادمان شیخ شبلی

برج یادمان شیخ شبلی

اما این نام با تعابیر و داستان‏های بسیاری همراه است.

در گویش پهلوی، “دنب” یا همان “دم” از مصدر فعل تفتن و به معنای همان تف، گرما، بخار و گاز است و”آوند” نیز مترادف ظرف سفالین است که در مجموع دنباوند، قله یا همان ظرفی را به یاد‏ می‏آورد که از دهانه آن دود ناشی از فرایندهای شیمیایی گاز گوگرد خارج می‏شود.

یاقوت در “معجم ‏البلاد” آورده است: این شهر از آن روی دنباوند نامیده شده است که فریدون به هنگام دستگیری ضحاک، ارماییل آشپز ضحاک را خواست بکشد؛ گفت ای پادشاه عذری دارم. فریدون را به درون غار آورد، ساخته خود را بر وی عرضه داشت؛ چون فریدون آن را پسندید، پس به او گفت: برای من غذایی قرار بده که در آن حبوبات و گوشت نباشد، پس وی غذایی درست کرد که در آن حبوبات و گوشت نبود و از دنبه بود. فریدون به او گفت: دنباوندانی (دنبه) را پیدا کردی، آن کوه را به این نام نامیدند و رفته رفته دماوند کردند”.

“ویلیام ایلرز”، مورخ غربی در بررسی‏های خود معنای کوه چند منظوره یا چند قافیه را برای دنباونت یا دنباوند در نظر گرفته است که این اسامی شالوده زبان محاوره‏ای مردمان یونان، ارمنستان و عرب نیز محسوب می‏شود.

* شاهنامه؛ عامل تغییر نام دماوند

ایلرز بر این اعتقاد بود که کتاب شاهنامه اثر جاویدان شاعر بلندآوازه ایرانی، فردوسی تغییر نام‏های پیشین را به دماوند کنونی موجب شده است.

ناصر خسرو در سفر نامه خود به سال ۴۳۸ هجری قمری نام دیگری را نیز به این قله نسبت داده است.

لواسان، که البته امروزه حوزه‏ ای به همین نام در پهنه شرقی دماوند وجود دارد که نام لواسان نیز برگرفته از گویش مردمان گذشته همین مناطق است.

“لو” به معنای بالا رفتن و “اسان” از ریشه “سن” و “سنه” اوستایی و مترادف با واژه برخاسته است و دلیل نام‏گذاری این قله توسط مردمان ساکن در نواحی شرقی که آیینی زردشتی داشتند، محل برآمدن خورشید از پس رشته کوه‏های عظیم البرز و قله دماوند است.

پشیان” از دیگر اسامی باستانی دماوند به شمار می‏آید که البته معنایی صحیحی برای آن در دست نیست؛ اما در فرهنگ اوستا آمده است: “در بندهشن دشت پیشیانسی آمده و موسوم به پیشین یا پشن است و دشتی بزرگ در کابلستان” و نیز بنا بر روایات “مینوی خرد” این دشت به نام‏های دیگری هچون “پیشیندس” و “پیشینسی” نیز خوانده می‏شد.

در افسانه‏ ها آمده است: “جسم گرشاسب که در حالت بی‏هوشی و تا آخر جهان به خواب رفته، در آنجا مستقر و فروهرها از آن پاسبانی می کنند تا در هزاره اوشیدرماه، وقتی ضحاک زنجیر خود گسست، گرشاسب نیز با یاری ایزدان و امشاسپندان از خواب بیدار شده و کمر به قتل ضحاک ستمگر ببندد”.

* بیکنی؛ عنوان دیگر دماوند

علاوه بر اسامی یادشده برای این قله افسانه‏ای، نام “بیکنی” یا همان کوه سنگ لاجوردی را نیز در خطاب دماوند به‏کار برده ‏اند.

این نام به کرات و در متون آشور نو و به ویژه آثار “تیگلت پیلسر سوم” و “سارگن دوم” آمده است.

این سلاطین مدعی بوده ‏اند که مادهای دوردست در کناره ‏ها، کوه بیکنی را به تصرف خود درآورده ‏اند؛ از هم‏نظران با این سلاطین آشوری می‏توان به پژوهشگرانی همچون “امستد” اشاره کرد.

http://kilannews.ir/

شهر سُلطانیه

شهر سُلطانیه

شهر سلطانیه

شهر سُلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان است که در ۴۳ کیلومتری شهر زنجان واقع است. گنبد سلطانیه و مقبرهٔ اولجایتو در این شهر قرار دارند. از دیگر آثار تاریخی این شهر می‌توان به آرامگاه ملا حسن کاشی و خانقاه حسام‌الدین حسن چلبی (معروف به چلبی اوغلی) اشاره کرد.

از روستاهای شهرستان سلطانیه استان زنجان می‌توان به سرخه دیزج، قره بلاغ، کاکااباد و قشلاق و وناون و چمه و چم رود اشاره کرد. همچنین در چند کیلومتری این بنا معبد داش کسن وجود دارد.

ویکی پدیا 

ایرانشناسی 

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها
خانه بروجردی ها

این خانه توسط بازرگانی به نام حاج سید حسن نطنزی در بین سال‌های 1292 تا 1310 قمری و در دوره قاجاریه ساخته شده است.

نمای داخلی حیاط خانه بروجردی های کاشان
نمای داخلی حیاط خانه بروجردی های کاشان

چون صاحب خانه مال‌التجاره از بروجرد وارد می‌کرده، به خانه بروجردی مشهور شد. معمار این خانه استاد علی مریم کاشانی؛ از نوابغ معماری کاشان و از طراحان معروف ساختمان است.

خانه بروجردی‌ها، مجموعه ساختمانی زیبا و باشکوه است و از نظر خصوصیات محلّی و عناصر معماری و تزیینات داخلی از اهمیّت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

خانه بروجردی‌ها از آثار تاریخی شهر کاشان است. این بنا در محلهٔ سلطان میراحمد واقع است و در نیمهٔ دوم قرن ۱۳ هجری و در زمان قاجار ساخته شده و تحت شماره ۱۰۸۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده‌است. این خانه با بادگیرهای قرینه هلالی شکل زیبایی بر بام تالار و کلاه فرنگی روی آن یکی از زیباترین جلوه‌های معماری ایرانی را به معرض نمایش می‌گذارد. به طوری که در کتیبه چهار طرف تالار آن آمده است، ساخت بنا به سال ۱۲۹۲ ه-ق بازمی‌گردد.

آثار باستانی ایران٬ اثار ملی ایران٬ ایرانشناسی٬ ایران

نمای داخل حیاط خانه بروجردی ها
نمای داخل حیاط خانه بروجردی ها

نقاشی‌های ارزنده و گچ‌بری‌های این خانه، زیر نظر صنیع الملک، نقاش بزرگ ایران و عموی کمال الملک اجرا شده‌است. صاحب این خانه، حاج سید مهدی نطنزی از بازرگان‌های نطنزی مقیم کاشان و معمار آن استاد علی مریم کاشانی بوده‌است.

وی به خاطر سفرهای زیادی که به شهر بروجرد داشته به بروجردی معروف شده. وی عاشق دختر سید جعفر طباطبایی یکی از بزرگترین تاجران فرش آن زمان می‌شود و طباطبایی نیز برای رضایت دادن نسبت به ازدواجشان شرطی می‌گذارد. او که در خانهٔ بسیار زیبایی که اکنون با نام خانه طباطبایی‌ها شناخته می‌شود زندگی می‌کرده و به سید مهدی می‌گوید که باید خانه‌ای همچون خانهٔ من بسازی تا دخترم را به همسریت در بیاورم. سید مهدی نیز قبول می‌کند و بعد از ۷ سال که ساخت حیاط اندرونی به پایان می‌رسد در خانه ساکن شده و بعد از ۱۱ سال تالار اصلی نیز تکمیل می‌شود. خانه بروجردی اکنون محل اداره میراث فرهنگی کاشان است.

گچ‌بری دیواری در خانه بروجردی‌ها
گچ‌بری دیواری در خانه بروجردی‌ها

خانه تاریخی بروجردی‌های کاشان از نظر محبوبیت جاذبه توریستی به عنوان انتخاب برتر یونسکو در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اعلام شد.


خانه بروجردی ها، کاشان

کاربندی زیر گنبدخانه خانه بروجردی ها
کاربندی زیر گنبدخانه خانه بروجردی ها

محله سلطان میر احمد قدمت این خانه عصر قاجاری به 130 سال قبل باز میگردد. خانه بروجردی ها که هم بخش اندرونی و هم بیرونی دارد فاقد گودال باغچه است. این بنا در سه طبقه و به صورت چهار طرف ساخت، اطراف حیاط های اندرونی و بیرونی بنا گردیده است. این خانه بیشتر فضاهای معماری که در خانه های قدیمی کاشان یافت میشود را دارا می باشد. از جمله دو سرداب، سرپوشیده، شاه نشین، پنج دری، مهتابی، هشتی ورودی، ایوان تابستانی، ایوان زمستانی. ویژگی بارز این بنا سرپوشیده آن است که در کل شهر کاشان منحصر به فرد و استثنائی است. حیاط اصلی بیش از 620 متر مربع و یکی از سه حیاط یا اندرونی آن بیش از 630 متر مربع مساحت دارد. تزئینات ایوان تابستانی بنا در کاشان منحصر به فرد است و نقاشی های بی نظیری در سرپوشیده به چشم میخورد.

خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی
خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی

خانه ی تاریخی بروجردی ها در محله ی قدیمی سلطان امیراحمد کاشان قرار دارد. خانه ی بروجردی ها نمونه ی یکی از خانه های مسکونی اعیان نشین دوره ی قاجار است که در سال 1242 خورشیدی توسط یکی از بازرگانان معروف کاشان به نام حاج سید حسن نطنزی ( بروجردی ) ساخته شده است. برخی از تزئینات بدنه ی داخلی هشتی ورودی در سال 1256 خورشیدی انجام گرفته است. هر چند برخی منابع تاریخ ساخت بنا را 1253 و اتمام آن را هجده سال بعد یعنی 1271نوشته اند.

بر خلاف تصور عامه، این خانه به اهالی بروجرد متعلق نبوده بلکه چون مراودات تجاری این بازرگانان نطنزی الاصل کاشانی بیشتر با تجار شهر بروجرد انجام می شده، لذا کاشانی ها به ایشان بروجردی می گفته اند! به همین مناسبت، محل سکونت ایشان هم به خانه ی بروجردی شهرت یافته است.

خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی
خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی

معمار طراح و سازنده ی خانه ی بروجردی یکی از معمارهای چیره دست کاشان به نام استاد علی مریم کاشی بوده است که خانه ی طباطبایی ها ( واقع در همین محله ) و تیمچه ی امین الدوله ( واقع در بازار میانچال کاشان ) از دیگر آثار این معمار هنرمند است.

این خانه متناسب با خصوصیات اقلیمی و شرایط جوی منطقه ی کویری کاشان طراحی و ساخته شده، خصوصاً اینکه در گرمای شدید تابستان با استفاده از بادگیرهایی که در بالای بام احداث شده، هوای خنک و بسیار مطبوع به صورت طبیعی و دائمی در زیرزمین ها جریان دارد.

خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی
خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی

از نظر فضاسازی خانه ی بروجردی به طور کلی شامل دو بخش بیرونی و اندرونی است که سر در اصلی و هشتی ورودی بین این دو بخش مشترک می باشد. ضمناً هر یک از این دو بخش درهای جداگانه ای هم دارند که مستقیماً به کوچه دسترسی دارند.

الف- بخش بیرونی:

خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی
خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی
خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی
خانه بروجردی های کاشان اثار ملی و ایرانگردی

قسمت بیرونی خانه، در حقیقت همان عمارت و حیاطی است که فعلاً مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد و مشتمل است بر: راهروی ورودی، حیاط مرکزی، تالار سرپوشیده و نورگیر فوقانی آن، ایوان جنوبی، اطاق های تابستانی و حیاط های خلوت بین اطاق ها و بالاخانه هایی که به صورت قرینه در دو طرف تالار اصلی قرار گرفته اند، بادگیرها و زیرزمین ( سرداب ) ها، اطاق پنج دری زمستانی که بدنه ی داخلی آن از گچبری بسیار ظریفی با طرح گل و مرغ تزئین شده است، اتاق های آفتاب‌گیر زمستانی، بهارخواب های جبهه ی شمالی، طارمی و قسمت غربی و سایر فضاها.

خانه بروجردی ها
خانه بروجردی ها

بخش بیرونی حیاطی کشیده دارد. بناهایی که در دو سر حیاط قرار گرفته اند، هم مهمتر هستند و هم از ارتفاع بیشتری برخوردارند. در جبهه ی جنوبی مهمترین بخش بنا واقع شده که دارای یک تالار مرتفع و با عظمت است که به شکل هشت و نیم هشت ساخته شده و اتاق ها و فضاهایی در اطراف آن و در دو طبقه ساخته شده اند.

سقف تالار اصلی، گنبدی شکل است که یزدی بندی شده و در جای جای آن نورگیرهایی تعبیه شده اند که زیبایی خاصی به سقف داده اند. بر روی دیوارها نقاشی هایی به چشم می خورد که می شود گفت الهام گرفته از سبک نقاشی اروپایی آن زمان خصوصاً سبک روسی است. گچ بری های دیوارها فوق العاده زیبا هستند. متاسفانه برخی از نقاشی ها که از تصویر انسان بوده را خراب کرده اند.

یک ایوان بزرگ در جلوی تالار وجود دارد. در جبهه ی شمالی یک تالار پنج دری همراه با شاه نشین است که یک ایوان در مقابل خود دارد و یک بادگیر در پشت آن وجود دارد.

تالارهای بزرگ سرپوشیده و حیاط های خلوت دو طرف آن، با نقاشی های ظریف و هنرمندانه و گچبری های برجسته و بسیار بدیع زینت یافته و سقف آن از طرف داخل دارای تقسیم بندی های هندسی رسمی و یزدی بندی است. در قسمت فوقانی سرپوشیده در بام، نورگیر فوق العاده جالبی تعبیه شده است که طرح آن در نوع خود منحصر به فرد می باشد. سقف ها و بدنه ی داخلی سرپوشیده و تالارهای طرفین آن با نقش های بدیع و طرح های گل و مرغ و اسلیمی و شکارگاه و نقوش حیوانات در شیوه های متنوع رنگ و روغن و آبرنگ تزئین شده است. نقاشی های خانه ی بروجردی زیر نظر دو هنرمند بزرگ و نامدار نقاشی ایران در دوره ی قاجاریه، یعنی میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی ملقب به صنیع الملک ( بنیانگذار اولین مدرسه ی نقاشی در ایران ) و برادرزاده اش مرحوم میرزا محمد خان غفاری کاشانی ( کمال المک ) ترسیم و طرح های گچبری خانه با نظارت این دو استاد تهیه و به انجام رسیده است.

ب – بخش اندرونی:

اندرونی خانه ی بروجردی، خود شامل دو قسمت است:

1-    قسمت جنوبی که دارای یک حیاط مرکزی و تالار بزرگ پذیرایی و مزین به آینه کاری است و در دو طرف تالار، بالاخانه هایی ساخته شده که رو به داخل تالار باز می گردد. ضمناً در اطراف تالار بزرگ اتاق های گوشواره بنا شده است. اتاق های سرتاسر ضلع غربی این قسمت از اندرونی با قسمت شرقی حیاط بیرونی فصل مشترک دارند.قسمت جنوبی که در سنوات قبل از کل مجموعه تفکیک و به صورت خانه ی جداگانه ای درآمده بود، اخیراً توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مالکین آن خریداری شده و پس از اتمام تعمیرات به قسمت بیرونی منضم و مرتبط خواهد شد تا در معرض بازدید عموم قرار گیرد.

2-    قسمت شمالی عبارت است از یک حیاط خلوت و اتاق پنج دری ساده و صندوق خانه و اتاق نشیمن و یک سرداب بزرگ که این سرداب در حقیقت طبقه ی زیرین تالار بزرگ قسمت جنوبی اندرونی است.یکی از مشخصه های خانه های قدیمی در بافت کویری، وجود زیرزمین یا سرداب های خنک است که اهالی خانه را از گرمای بسیار زیاد تابستان نجات می دهد. خانه ی بروجردی ها از نظر طرح و معماری و قدمت و تزئینات نقاشی و گچبری جزء نفایس آثار تاریخی دوره قاجار می باشد. تاکنون مرمت قسمت های مختلف و استحکام بخشی قسمت های عمده ی خانه و تثبیت نقاشی ها به وسیله ی کارشناسان و استادکاران اداره ی میراث فرهنگی کاشان انجام شده و بعضی الحاقات و تغییرات غیراصولی که در طول سال ها در این بنای ارزشمند صورت گرفته بود به صورت اولیه بازسازی شده است و این مرمت و بازسازی ادامه دارد.

یکی از نقاط ضعف اکثر خانه های تاریخی که مرمت شده و در معرض بازدید عموم قرار می گیرند، این است که به محوطه های آشپزخانه ( مطبخ ) ، نحوه ی آبرسانی به حیاط، وجود تلمبه و چاه یا قنات و همچنین مستراح ( موال یا توالت ) توجه نمی شود. انگار که آدم های سده های قبل غذای آماده از رستوران می خریدند، آب معدنی بطری می نوشیدند و برای اجابت مزاج به مسجد محل می رفته اند. خانه ی بروجردی ها هم در مرمت هایش از همین ایراد اساسی بی نصیب نمانده است. خانه ی بروجردی ها در سال 1353 خریداری و با شماره ی 1082 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. این خانه فعلاً محل اداره ی میراث فرهنگی شهر کاشان است.

منابع مورد استفاده:

1-       مدیریت میراث فرهنگی کاشان

2-       حسن نراقی،  آثار تاریخی شهرستان های کاشان و نطنز، انجمن آثار ملی، تهران، 1348

3-       حسین فرخ یار، نگاهی به آثار تاریخی کاشان، ناشر: مولف، تهران، 1369

منبع : http://www.irandeserts.com/

راهنمای گردشگری شهرستان‌های کاشان، نوشته رضا صفی پور
صد خانه صد پلان، دکتر حسین فرخ یار، انتشارات دانشگاه آزاد کاشان، ۱۳۹۰

شمس العماره

شمس العماره

شمس العماره 

معرفی اثار تاریخی تهران قدیم , تهرانشناسی عکسهای تهران قدیم

گالری عکس تهران قدیم 

شمس العماره یکی از بناهای مرتفع و مشخص و جالب تهران قدیم است .

گویا ناصرالدین شاه قبل از سفر اروپا بر اثر دیدن تصاویر بناها و آسمان خراشهای کشورهای غربی تمایل پیدا می کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان در پایتخت ممالک محروسه خود ایجاد نماید تا از بالای آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر تهران و دورنمای اطراف را تماشا کنند .
شاه در حدود سال 1282 ه.ق این قصد خود را با دوستعلی خان نظام الدوله معیرالممالک در میان می نهد و او را برای ساختن چنین بنائی در سمت شرقی ارگ سلطنتی مامور می کند.
معیرالممالک بزودی بوسیله استادان و معماران ماهر آن زمان مانند علی محمد کاشی طرح عمارت را ریخته و پی کنی آنرا شروع می کند. ساختمان آن پس از دو سال یعنی در سال 1284 ه.ق بپایان می رسد و آنرا شمس العماره نامیده تاریخ بنایش را بحساب جمل “کاخ شاهنشاه” می یابند.
شمس العماره هم از نظر نقشه و شکل ظاهری و هم از نظر آرایش داخلی یکی از بناهای تاریخی و زیبا و جالب تهران است و آینه کاریها و نقاشیها و گچ بریهای ازاره ها و دیوارها و سقف های آن از حیث نمایش شیوه های مختلف و متنوع تزئینات داخلی بناها در ایران بی نظیر است.
لازم به ذکر است این بنای در پنج طبقه و با سرمایه معیرالممالک ساخته شد و مخارج آن از هر جهت با اثاثه و فرش و غیره به چهل هزار تومان بالغ گردید .

 

شمس العماره یکی از بناهای تاریخی تهران، مربوط به دورهٔ قاجار و از شاخص‌ترین بناهای کاخ گلستان و برجسته‌ترین ساختمان ضلع شرقی مجموعه کاخ گلستان است.  که کار ساخت آن از سال ۱۲۴۴ تا ۱۲۴۶ به طول انجامید که تاریخ بنایش (۱۲۸۴ قمری) را بحساب جمل «کاخ شاهنشاه» می‌نامند. دلیل برجسته بودن این سازه، بلندی، تزیینات و طراحی آن است.

شمس‌العماره دارای پنج طبقه و ۳۵ متر ارتفاع است که در زمان ساخت بلندترین ساختمان آن دوره در تهران بوده است و اولین ساختمانی بود که از فلز در سازهٔ آن استفاده کرده‌اند. کلیهٔ ستون‌های طبقات بالا و حفاظ‌ها چدنی هستند.

پیش از ساخته شدن سردر باغ ملی، این ساختمان به عنوان نماد شهر تهران شناخته می‌شد.

کاخ شمس‌العماره

عمارت و کاخ شمس العماره

 

این‌ عمارت قدیمی در زمان‌ ناصرالدین‌ شاه‌ احداث‌ شده‌ و ظاهرا این‌ پادشاه‌ خوشگذران‌ با دیدن‌ بناها و عمارات‌ مرتفع‌ کشورهای‌ اروپایی‌ هوس‌ می‌کند بنای‌ مرتفعی‌ نظیر بناهای‌ فرنگستان‌ در تهران خود ایجاد نماید.

ناصرالدین شاه‌ در سال‌ 1282 تصمیم‌ خود را با دوستعلی‌خان‌ نظام‌الدوله‌ معیرالممالک‌ در میان‌ نهاده‌ و وی‌ را مأمور ساخت‌ قصر زیبایی‌ در سمت‌ شرق‌ ارگ‌ سلطنتی‌ احداث‌ کند.

کار ساخت این‌ بنای عظیم‌ طی‌ 2 سال‌ به‌ پایان‌ می‌رسد و در سال‌ 1284 شاه‌ این‌ قصر زیبای‌ 5 طبقه‌ را افتتاح‌ می‌کند. در سال 1284 به مناسبت اتمام این بنای عظیم ، روزی را جشن گرفتند و ناصرالدین شاه در مراسم افتتاح آن حضور یافت.

حاج میرزا حسین خان سپهسالار نیز در مراسم افتتاح در رکاب شاه حاضرشد . شعرا با مدیحه های آبدار به شاه تهنیت گفتند و شاه پس از بازدید از قسمت های مختلف این بنای عظیم و تحسین بسیارروبه معیرالممالک کرده ، گفت: « به راستی که بنایی عالی ومجلل است ولی باید برای دولت گران تمام شده باشد.»

اعتماد السلطنه 10 سال پس از افتتاح این بنا، در وصف شمس العماره درروزنامه ایران که یک روزنامه دولتی بود می‌نویسد:«…دیگر کوچه و خیابان شمس العماره است که بهترین بناها و بهترین کوچه های تهران می باشد. این کوچه یک دروازه از آخر باغ و عمارت بادگیر و شمس العماره دارد که شاه اغلب از این در سوار شده به تفرج می روند …»

کاخ‌ شمس‌ العماره‌ از نظر نقشه‌ و شکل‌ ظاهری‌ از ابنیه‌ تاریخی‌ و زیبای‌ تهران‌ است‌ و آینه‌کاری‌ها و نقاشی‌ها و گچ‌بری‌های‌ ازاره‌ها و دیوارها و سقف‌های‌ آن‌ از لحاظ شیوه‌های‌ مختلف‌ و متنوع‌ معماری‌ و نوع‌ تزئینات‌ داخلی‌ قصرهای‌ ایران‌ بی‌نظیر است‌.

در این‌ قصر مجلل‌ معماری‌ ایرانی‌ و اروپایی‌ تؤاما به کار رفته‌ و کاشی‌کاری‌های‌ نمای‌ خارجی‌ آن‌ بسیار زیبا و جالب‌ توجه‌ می‌باشد.
ظاهرا دوستعلی‌خان‌ نظام‌الدوله‌ معیرالممالک‌ (پدر داماد ناصرالدین‌ شاه‌) طی‌ هزینه‌ای‌ گزاف‌ که‌ در آن‌ زمان‌ بالغ‌ بر 40 هزار تومان‌ می‌شده‌ است‌ این‌ کاخ‌ را ساخته‌ و آن‌ را به‌ شاه‌ هدیه‌ می‌کند که‌ سخت‌ مورد توجه‌ ناصرالدین‌ شاه‌ قرار می‌گیرد.

قصر شمس‌ العماره‌ در دوران‌ قاجاریه‌ از بناهای‌ معظم‌ آن‌ عهد به شمار می‌آمد و نوع‌ معماری‌ آن‌ با 5 اشکوبه‌ زیبا، برج‌ ساعت‌، ایوان‌های‌ بلند و بادگیرهای‌ مصفا شباهت‌ زیادی‌ به‌ قصرهای‌ آن‌ زمان‌اروپا داشته‌ است‌.

مورخان‌ آن‌ عهد نیز از آن‌ به عنوان‌ یکی‌ از زیباترین‌ کاخ‌های‌ ایران‌ یاد کرده‌اند. عمارت‌ شمس‌ العماره‌ تالارهای‌ آینه‌ و ستون‌های‌ بلند بزرگ‌ از مرمر و راه‌پله‌ها نیز کلا از مرمر و مراتب‌ زیادی‌ الی‌ بالای‌ عمارت‌ دارد. چهل‌ ذرع‌ ارتفاع‌ این‌ عمارت‌ است‌ و دو برج‌ دارد با یک‌ مهتابی‌ که‌ روی‌ برج‌ها نشیمن‌عالی‌ ساخته‌اند.

معمار این‌ قصر زیبا بر اساس‌ نوشته‌ سر در این‌ عمارت‌ استاد علی‌محمد کاشی‌ بوده‌ است‌. کاخ‌ شمس‌ العماره‌ در حال‌ حاضر تحت‌ نظارت‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ قرار دارد و جزو گنجینه‌ نفیس‌ آثار تاریخی‌ تهران‌ بشمار می‌رود. محمد ملاحسینی:
عمارت‌ شمس‌‌العماره‌ یکی‌ از کاخ‌های‌ زیبا و نسبتا قدیمی‌ تهران‌ است‌ و در ضلع‌ شرقی‌ باغ‌ گلستان‌ قرار دارد


 

تاریخچه 

 

نمایی قدیمی از شمس‌العماره از خیابان ناصرخسرو

عمارت و کاخ شمس العماره

عمارت و کاخ شمس العماره

ناصرالدین شاه، پیش از سفر به اروپا و با دیدن تصاویر بناهای فرنگستان یا مانند عمارت عالی‌قاپو اصفهان، تمایل پیدا کرد بنایی مرتفع نظیر آنها در پایتخت خود ایجاد کند تا بتواند از بالای آن منظره شهر و دورنمای پیرامون را تماشا کند. ساخت این ساختمان در سال ۱۲۴۴ ه. ش به دستور ناصرالدین شاه آغاز و پس از دو سال به مباشرت دوستعلی‌خان نظام‌الدوله به پایان رسید. این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بود. طرح و نقشه آن ظاهرا از معیرالممالک و معمار آن استاد علی محمد کاشی بود. سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است.

سبک

ساختمان دو برج هم شکل دارد، کاشی‌کاری و پنجره سازه‌ای آن ایرانی است و بهره‌ای هم از معماری غربی دارد.

فضاها

سقف اتاق‌های گشواره

طبقه اول شامل ایوان و تالار شاه‌نشین است که دارای آینه‌کاری ممتاز و کم‌نظیری است و اتاق‌های گوشواره که در دو طرف شاه‌نشین واقع شده‌اند دارای تزئینات درخور توجهی هستند. در سایر طبقات هم اتاق‌های کوچک با تزئینات مشبک، نقاشی، آینه‌کاری وجود دارند.

تزئینات

کف شاه‌نشین و نمای بنا با کاشی‌کاری هفت‌رنگ به سبک قاجاری تزئین شده‌اند. این کاشی‌کاری‌ها نماها و تصاویری از طبیعت اروپا و معماری غربی را به نمایش می‌گذارند با این وجود سبک آنها ایرانی است.

ازاره‌های مرمرین این بنا با نقوش گیاهان و جانوران به صورت نقش‌برجسته تزئین شده‌اند و به نظر می‌رسد که ازاره‌ها به دوره‌های متفاوتی تعلق دارند.

ساعت شمس‌العماره

عمارت و کاخ شمس العماره

عمارت و کاخ شمس العماره

عمارت و کاخ شمس العماره

عمارت و کاخ شمس العماره

این ساعت پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین‌شاه است، همان کاخی که به شیوهٔ اروپایی ساخته شده و در میان ساختمان‌های کاخ گلستان، رنگ و رویی دیگر گونه دارد. ساعت پیشکشی بر بلندای کاخ شمس‌العماره نصب شد و آوای ناقوسش، همهٔ تهران کوچک آن زمان را از گذر زمان آگاه می‌کرد. اما بلند بودن صدای نواختن ساعت پس از چندی شوند (:سبب) آن شد که با گلایهٔ کاخ‌نشینان، به دستور شاه، صدای آن‌را کمتر کنند. این دستکاری همانا و خاموش شدن ساعت شمس‌العماره، همانا. خاموشی‌ای که نزدیک به ۱۰۰ سال به درازا انجامید. اما از ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱، (با تعمیراتی که روی آن انجام شد) این خاموشی پایان گرفت و ناقوسش به صدا درآمد.

مرمت

مرمت عمارت شمس‌العماره در سال ۱۳۷۶ به اتمام رسید و از سال ۱۳۷۸ برای بازدید عموم طبقهٔ همکف آن بازگشایی شد.

 

 

 

 

WhatsApp us