دانش

اطلاعات عمومی : کالئیدوسکوپ Kaleidoscope

کالئیدوسکوپ Kaleidoscope دستگاهی بصری که به‌ وسیله سر. د. بروستر در ۱۸۸۰ اختراع و بعداً بازیچه متداول شد. این دستگاه مرکب است از یک لوله استوانه‌ای که درون آن، در امتداد محور لوله، دو آینه مسطح به‌طور متقاطع چنان قرار داده شده‌اند که منشوری مثلث القاعده تشکیل می‌دهند یک انتهای لوله به‌ وسیله یک دیدگر …