تاریخ فرهنگ کنیا

تاریخ فرهنگ کنیا

تاریخ فرهنگ و هنر در کنیا، قبیله ای رنگارنگ وجود ندارد. در این کشور، قبایل بر اساس اصلنامه قومیت از 42 گروه قومی شناخته شده تشکیل شده‌اند. بعضی از این قبایل عبارتند از: کیکویو، لوو، کیمائو، کالنجین و ماسای. هر قبیله خصوصیات فرهنگی و زبانی خود را دارد. History, culture...
WhatsApp us