تاریخ فرهنگ و هنر در سایت فن و هنر

History, culture and art, and art fan site

Travel to Africa
Visiting the village, tribal and traditional African culture
Photo of a woman samburu

سفر به آفریقا بازدید از روستا ، قبیله و فرهنگ سنتی افریقایی عکس یک زن samburu

سفر به آفریقا
بازدید از روستا ، قبیله و فرهنگ سنتی افریقایی
عکس یک زن samburu

پوشش زنان در قبیله رنگارنگ

کنیا

photo kenya africa4

دکوراسیون قبیله ای رنگارنگ، کنیا

photo kenya africa5

دکوراسیون قبیله ای رنگارنگ، کنیا

photo kenya africa6

دکوراسیون قبیله ای رنگارنگ، کنیا

 

دکوراسیون قبیله ای رنگارنگ، کنیا