بازی دکوراسیون ناز

بازی دکوراسیون ناز

بازی دکوراسیون ناز

این بازی بصورت انلاین و app  میتواند در دسترس باشد .

البته مناسب کودکان و گاهی هم بزرگسالان

در این بخش آدرس لینک و صفحه اول را برایتان درج میکنیم . اگر وقت اضافه داشتید میتوانید از این سبک بازی ها لذت ببرید .

بازی دکوراسیون ناز

بازی دکوراسیون ناز

 دکوراسیون ناز دکوراسیون منزل

دکوراسیون منازل بصورت کارتونی و انیمیشن ,  دکوراسیون داخلی منزل , اغلب این بازی ها حول و هوش دکوراسیون پذیرایی و حال و اتاق خواب است .
دکوراسیون خانه های کوچک و مینیمال ,  دکوراسیون خانه های ایرانی و شاهزاده ها  سعی در ایجاد حس ابتکار و تغییر در کودکان .

برخی از برنامه های طراحی هم هستند که مانند بازی هستند و سعی در معرفی جدیدترین دکوراسیون منزل دارند .

در این بازی شما میتوانید نظرات و اشتراک گذاری کنید .

به ما بگویید که شما در مورد دکوراسیون اتاق ناز چه فکر می کنید. یک نظر را بخوانید یا یک نکته را به اشتراک بگذارید .

بازی دکوراسیون منزل تابستانی

بازی دکوراسیون منزل تابستانی

 

این سایت به زبانهای زیر در دسترس است
فرانسه , ایتالیایی , انگلیسی , المانی

لینک منبع : سایت بازی 

یک بازی قدیمی : اخرین نفر نباش

یک بازی قدیمی : اخرین نفر نباش

زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد.

حدود ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

خوبی کردن
خوبی کردن

ﺯﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﮑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻣﻲ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﻱ ﺑﺮﻑﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .

ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﻳﺶ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻑﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺷﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺩﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪ ﻭ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺭﻭﻱ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﻳﺶ ﮐﺸﻴﺪ .

بالاخره ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ .

ﺯﻥ ، ﮐﻤﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺵﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻴﺪ .

ﺯﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ، ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺴﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻭ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی کمکش ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺯﺩ و اشاره کرد که لاستیک درست شد.

ﺯﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻮﻝ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺭﺍ ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩ ، ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ، ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ، ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ :

” ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ، ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . “

ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻑﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ .

ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬﺍﻱ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ گارسونی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﻞ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺯﻥ ، ﻏﺬﺍﻳﻲ 80 ﺩﻻﺭﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ ، ﻳﮏ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺻﺪ ﺩﻻﺭﻱ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ .

ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻻﺭ باقی مانده ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻧﺒﻮﺩ . ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ، ﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ .

ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .

ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻱ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺩﻻﺭ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﺩ .

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : ” ﺳﻌﻲ ﮐﻦﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﻱ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . “

ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺁﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .

ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ : ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﺯﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .

ﻗﻄﺮﻩ ﻱ ﺍﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ …

گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می‌توانیم مهربان باشیم و نیستیم !

چقدر می‌توانیم باگذشت باشیم و نیستیم !

گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می‌توانیم کنار هم باشیم و از هم فاصله می‌گیریم !

چقدر می‌توانیم دل به‌دست آوریم اما دل می‌سوزانیم !

دوستان لطفا آخرین نفر نباشید.? خداي عزيزم.

شخصی كه داره اينو ميخونه مهربونه و من بهش افتخار ميكنم لطفا بذار به بهترين نحو زندگي كنه و خوشبخت و سعادتمندش كن و بيامرزش؛

لطفا اينو به ١٥ نفری كه دوسش دارين بفرستين.

و يادتون باشه این يك بازيه قديميه، كه از سال ١٩٧٧ بازي ميشده

وقتي شما اينو خوندين بايد به ١٥ نفر ارسالش كنين

٥ روز آيندتون اينطوري خواهد بود:

روز اول: شما به روي بزرگترين شوك زندگيتون بيدار ميشيد

روز دوم: شما يه دوست قديمي رو كه دلتون براشون تنگ شده مي بينيد

روز سوم: كلي پول بدست مياريد

روز چهارم: روزتون عالي خواهد بود

روز پنجم: عشق

♻لطفا اين چرخه انرژي مثبت همراه با آرزوهايه خوب را نشكنيد .

تو ١٠ دقيقه به ١٥ دوست ارسالش كنيد

اونقد سخت نيست

هركسي هم كه

اينو براتون فرستاده

بهتون اهميت ميده ‌‌‌‌‍و واقعا براش عزيز هستيد

مطالب مرتبط با موضوع :

 • بازی دکوراسیون ناز
   دکوراسیون ناز دکوراسیون منزل
 • یک بازی قدیمی : اخرین نفر نباش
  یک بازی قدیمی از دستان خوبی کردن ، زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد.
 • فیجت اسپینر
  فیجت اسپینر
 • بازی گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
  گیاهان در مقابل زامبی: جنگ در باغ شماره 2 گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One این بازی که شبیه یا میتوانیم بگوییم پیشرفته بازی Plants vs Zombies میباشد   بازی Plants vs Zombies یک بازی بسیار جذاب است که در آن شما در نقش گیاهانی هستید که در حیاط یک خانه […]

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر 

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر

فیجت اسپینر نوعی ابزار یا اسباب بازی است که از مهم ترین کاربرد های آن میتوان به کاهش استرس اشاره کرد. اسپینر ها برای افرادی که دارای مشکل تمرکز میباشند یا دارای اضظراب هستند بسیار مناسب است.از مهم ترین و پرکاربرد ترین ویژگی های اسپینر خاصیت چرخش بسیار سریع هست که این چرخش سریع دارای زیبایی بصری است که به فرد آرامش می دهد.

اسپینر حرفه ای دو پره مدل وینگ

وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب

فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده

دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع

حدود ٣ دقيقه چرخش با هر ضربه

کابوس زیر باران

کابوس زیر باران

Heavy  rain

کابوس زیر باران

کابوس زیر باران

کابوس زیر باران

Heavy  rain قطعا یکی از جاه طلبانه ترین آثار دیوید کیج خالق عناوین تحسین برانگیز دیگری در دنیای بازی های ویدئوییه که با تکیه بر احساسات حقیقی انسان  تلاش داره تجربه ای  خیلی تازه  و تکرار نشدنی برای جامعه  بازیکن بیاره ، که باید گفت در این زمینه خیلی موفق بوده . و ما همین جا تضمین می کنیم  که پیش ازین هرگز چنین تجربه ای نداشتین !

(بیشتر…)

بازی گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

بازی گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

گیاهان در مقابل زامبی: جنگ در باغ شماره 2

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

این بازی که شبیه یا میتوانیم بگوییم پیشرفته بازی Plants vs Zombies میباشد

 

بازی Plants vs Zombies یک بازی بسیار جذاب است که در آن شما در نقش گیاهانی هستید که در حیاط یک خانه قرار دارند ، زامبی ها به خانه حمله میکنند و شما باید از اهالی آن محافظت نمائید. این بازی با کمک موس انجام می شود با کلیک روی خورشید هم می توانید سرعت رشد گیاه را افزایش دهید.

گیاهان جنگ زامبی
بازی گیاهان علیه زامبی

بازی گیاهان علیه زامبی ها 2 برای کامپیوتر

دانلود بازی گیاهان علیه زامبی ها

بازی زامبی و گیاهان 2 برای کامپیوتر
بازی گیاهان علیه زامبی ها 1

بازی زامبی ها

بازی گیاهان علیه زامبی ها 3

بازی انلاین گیاهان علیه زامبی ها در کریسمس

 گیاهان در مقابل زامبی ها برای کامپیوتر

گیاهان در مقابل زامبی ها برای کامپیوتر

ازی کم حجم، مهیج ، فوق العاده زیبا و اعتیاد آور Plants VS Zombies گیاهان در مقابل زامبی ها رو آماده دانلود کردم. بازی Plants vs Zombie سبک جدید از بازی را به نمایش می گذارد که می توان گفت ترکیبی از سبک های Strategy و Tower Defence می باشد.  در بازی Plants VS Zombies ،زامبی ها به سمت خانه شما حمله می کنند و شما باید با کاشتن گل و گیاه های متفاوت که در باغچه های خانه ی خود می کارید از حمله به خانه تان جلوگیری کنید.
تنوع در گل و گیاه بالاست به طوری که تا پایان بازی 50 نوع گل و گیاه در اختیارتان است . انواع زامبی ها در این بازی وجود دارد معمولی و کند گرفته تا زامبی مایکل جکسونی و ماشین سوار. این بازی در روز و شب در حیاط ، حیاط پشتی و پشت بام صورت میگیرد که شما باید انواع گل را خریداری کنید از گلهای تک تیر گفته تا رگباری .

گیاهان در مقابل زامبی ها برای کامپیوتر

موسیقی این بازی بین نظیر است حتی اگر چندین ساعت پای این بازی بنشینید باز هم از بازی کردن این بازی خسته نخواهید شد. شما هم اکنون می توانید بازی Plants vs Zombies 2012  را کرک شده از سایت یاس دانلود دریافت نمایید.

گیاهان در مقابل زامبی ها برای کامپیوتر

برخی ویژگی های بازی Plants vs Zombies 2012:

–      تنوع در گل و گیاه
–      انواع زامبی ها
–      موسیقی دلنشین مراحل
–      گرافیک بالا در عین حجم کم
–      سرعت و عکس العمل زیاد در طول بازی
–      سازگار با همه سخت افزارها


 

معرفی بازی Xbox  گیاهان در جنگ با زامبی ها

به عنوان یکی از بازی های آن دوره ایام خوب گذشته در طول مدت زمان راه اندازی ایکس باکس وان منتشر شد، بسیاری از ما به بازی و لذت بردن از گیاهان تیرانداز آنلاین در مقابل زامبی: باغ جنگ. به موجب این واقعیت است که ازدحام از نسخه های رقابت برای وقت و پول خود وجود ندارد، بازی اصلی رو مقدار زیادی از توجه.
حالا که کنسول به خوبی گذشته است ماه عسل راه اندازی آن، و تن از عناوین بزرگ وجود دارد، همه در رقابت برای وقت و پول خود، این عاقبت باغ جنگ 2، یک مدعی شایسته است،؟ بیایید گیاهی است که امکان در ذهن خود را اگر شما عفو جناس.
بازی اصلی ممکن است نور را در برای ویژگی های بوده است، اما پویایی هسته بازی، شخصیت ها و سطح طرح همه کمک آن تبدیل شدن به یک تیرانداز آنلاین فوق العاده است که به اندازه کافی شجاع خود را خیلی جدی بود. عاقبت پر می کند در مقدار زیادی از سوراخ، می افزاید: یک تن از محتوا بر اساس تک بازیکن ماموریت و درست نگه می دارد به ریشه مسخره از نسخه اصلی.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
تنها با اضافه کردن چند سطوح جدید و شخصیت توسعه دهندگان بازی های EA / پاپ درپوش تصمیم گرفته اند به بازگشت به تخته رسم و ایجاد یک کل جدید بازی توپی جهان که شما در مورد پر پیچ و خم محتوای آن ندارد. این جهان هاب، شناخته شده به عنوان حیاط خلوت میدان نبرد، یک منطقه متحد که تا حد زیادی جایگزین منوها و شما اجازه می دهد حالت های بازی مختلف، اطلاعات و ارتقاء را انتخاب کنید با مراجعه به ساختمان خاص در “حیاط خلوت” خود را است.
این بازی همچنین باز می شود تا بازیکن اقدام تنها به زامبی که در شما می توانید به عنوان دو طرف، ارواح و یا فلور بازی کند. هستند بسیاری از مأموریت های تکنفره، برچسب و سینه گنج به باز کردن، به علاوه بازی های آنلاین است انبوه بهینه سازی شده است بیش از حد.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
این رویکرد تبدیل بازی را به یک ‘کامل’ ماجراجویی احساس. سر چند نفره به سر آنلاین، تقسیم صفحه نمایش چند نفره، چند نفره تعاونی و عناصر تکنفره تمام درخشش، با مقدار زیادی به دما گیاهی و یا انسان زنده خود را علامت ضربدر.
تصاویری کمیک رنگارنگ نیز با انیمیشن و حتی بهتر، اثرات سلاح و طرح سطح بازگشت. به علاوه، سه کلاس شخصیت جدید برای هر یک از زامبی و گیاه ارتش وجود دارد. زامبی به دست آوردن بیشترین، به عنوان شخصیت های جدید واقعا بسیار تخیلی و اضافه کردن مقدار زیادی تنوع بیشتر به بازی.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
شما می توانید از فویل مناسب برای Chomper در از ارتش گیاه را با یک شخصیت ابرقهرمان دیوانه (به نام سوپر BRAINZ) که یک درویش از مشت و پا با بسیاری از حملات غوغا است. انسان زنده کوچک، به نام بچه شریر و شیطان، که مکانیک غول پیکر سوار است، نیز سرگرم کننده برای کنترل، حتی اگر او به راحتی کشته شدند. بهترین از همه ما روی چیزی حساب کاپیتان Deadbeard، یک دزد دریایی انسان زنده که می تواند به یک چیز قابل تی ان تی پرش به انفجار دشمنان است طوطی مجهز پرتو انرژی و است.
در فهرست گیاهی است که بی رنگ رز وجود دارد. او می تواند عکس های خانگی جادویی آتش و دشمنان را به یک بز را متحول کند. به علاوه شما می توانید بالنگ، یک مخزن نورد مانند پرتقال، نارنج که می تواند یک پرتو انرژی مرکبات آتش را انتخاب کنید. در بالای این شما مورد علاقه ما طنز تاریخ به نام هسته ذرت است. هسته (بله املای عمدی است) با استفاده از یک قدرت شلیک تفنگ بسته بندی ذرت دوقلو، به علاوه او می تواند somersaults عظیم بیش از دشمنان انجام، شلیک در همه زمان ها.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
در هر دو طرف نیروهای جدید متعادل و خوب به نظر می رسد.
هم عالی است متوجه برخی از تعادل بازی شده است به شخصیت تاسیس با زهره Flytrap اعمال می شود، الهام Chomper در که قادر به انعطاف پذیری بیشتر حمله به اهدافی در محدوده نزدیک از مورد در بازی اصلی بود.
گزینه های پخش تک هستند بسیار لذت بخش است، اگر چه بسیاری از آنها تمایل به تمرکز بر دفاع از پایگاه های ساده و یا واکشی بده. که گفت، این ماموریت گوشت از جهان گیاه و زامبی (که شما می توانید از quests برای هر طرف انجام). آنها یا همه همان هستند. یکی تلاش می بیند شما کنترل یک پرواز هواپیماهای بلال ذرت غول و گلوله باران زمین در بسیار به همان شیوه کوپترهای C130 در جهان واقعی است. این ماموریت یک تغییر خوب از سرعت است و شما دندانه دار کردن یک بار ریخته رساند فربه.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
چند نفره است که در آن آن است که واقعا در هر چند، و co-op و همچنین سر به سر بازی های چند نفره سرگرم کننده فوق العاده، با بسیاری از توانایی های ویژه عجیب و غریب رفتن، موجودات دشمن بزرگ به دفع کردن و برخی از لحظات کاملا خنده دار از ضرب وشتم در ارائه .
همچنین، زیرا شما می توانید آنلاین در حالت تعاونی به عنوان تیم زامبی بازی در حال حاضر یک فهرستی کامل از دشمنان گیاه را در وجود دارد. گذشته از ورود به سطح علف هرز گرانت به دنبال گیاهان رئیس با کنده درخت غول پیکر و کوب بزرگ در میان برخی از برجسته وجود دارد.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
Grarden جنگ 2 یک بازی آنلاین فوق العاده است. این احساس مانند توسعه دهندگان در طرح مسلما تکه تکه از بازی اصلی نگاه کرد و همه چیزهای خوب نگه داشته و پس از آن در شکاف با آنچه از دست رفته پر شده است. در حالی که جنگ باغ سرگرم کننده در عین ناقص بود GW2 ارائه آنلاین فوق العاده است که ارائه شده است.
من می توانم ندای وظیفه طرفداران دوست داشتنی این تصور، به عنوان مکانیک است که جامد هستند. با این حال، به طور مشابه من می توانم آن با بورس آنلاین خوشحال به آن بروید بودن را تجربه کنید، به عنوان دنیای بازی مشاهده می کنید برای تازه واردان پاداش و شما می توانید انفجار زامبی ها و یا آسیاب گیاهان در یک ماده از ثانیه، حتی اگر شما به خصوص نیست ماهر.

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One
در بالای این کد خالص احساس جامد، تاخیر است که عملا حذف و «اقتصاد مجازی در این بازی، که به چالش می کشد شما را به خرید بسته های برچسب که شامل ارتقاء، نیز احساس تعادل بهتری با پاداش بیشتر در دسترس پیش از آن.
آنچه ما ممکن است در اینجا بازی کوبیدن برای اولین بار در 2016 است، به عنوان GW2 بالاتر از انتظارات بالا می رود و سرگرم کننده خالص و ساده است.


بازی: گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2                  Game: Plants Versus Zombies: Garden Warfare 2
سیستم: ایکس باکس یکی از                                     System: Xbox One
توسعه دهنده: پاپ بازی کلاه                                    Developer: Pop Cap Games
Publisher : EA

 

 


 

Released as one of those ‘halcyon period’ games during the Xbox One’s launch period, many of us got to play and enjoy the online shooter Plants Versus Zombies: Garden Warfare.  By virtue of the fact that there wasn’t a throng of releases competing for your time and money, the original game got plenty of attention.

Now that the console is well past its launch honeymoon, and there are tons of great titles, all competing for your time and money, is this sequel, Garden Warfare 2, a worthy contender? Let’s plant that possibility in your mind if you’ll pardon the pun.

The original game might have been light on for features, but the core play dynamics, the characters and the level designs all helped it become a terrific online shooter that was brave enough not to take itself too seriously. The sequel fills in plenty of holes, adds a ton of single player mission based content and keeps true to the zany roots of the original release.

 

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

گیاهان در مقابل زامبی: باغ جنگ 2 بر روی Xbox One

 

تتریس و دکوراسیون منزل

تتریس و دکوراسیون منزل

بازی تتریس  ایده های خلاقانه دکوراسیون ٬

تتریس و دکوراسیون منزل

بازی

بازی

بازی

بازی

بازی

بازی

تتریس (به روسی: Тетрис) (به فارسی: خانه سازی) نوعی بازی مصور رایانه‌ای شبیه به یک پازل بی انتها که در آن از قطعات یا مهره‌های چهارگوشی به نام تترومینو استفاده می‌شود.

 

تتریس
Tetris
توسعه‌دهنده(ها)
الکسی پاژیتنوف
(مبتکر الگوریتم)
وادیم گراسیموو
کدنویس
ناشر(ها)
مختلف
طراح(ها)
الکسی پاژیتنوف
سکو(ها)
مختلف
تاریخ(های) انتشار
۶ ژوئن ۱۹۸۴ در شورویNA ۱۹۸۶
سبک(ها)
معمایی
حالت(ها)
یک نفره، چندنفره

ایده های خلاقانه در دکوراسیون منزل که از بازی تتریس گرفته شده است .

کابینت چوبی دکوراسیون تتریس ، چوبی دکوراسیون تتریس