گروه فن آوران و هنرمندان ایران زمین

گروه فن آوران و هنرمندان ایران زمین

گروه فن آوران و هنرمندان ایران زمین گروه فن و هنر این مجموعه بدلیل نیاز به استاد کاران حرفه ای و هنرمند ایجاد شد . متاسفانه اکثر صنعتکاران و هنرمندام ما یا آشپز شده اند یا راننده تاکسی ما به دنبال کسانی هستیم که بتوانند مسئولیت یک اثر هنری را به دوش بگیرند ....
WhatsApp us