0 Items

عناصر معماری دوران کلاسیک روم و یونان در دکوراسیون چوبی منزل

درب عجیب و زیبا در افریقا

قیمت و عکس انواع چوب ابزار خوده 

درب کلاسیک

درب کلاسیک

 

. در اواخر هنگام گردش  ساختمان عجیب، سلطان خالد بن برغش (سلطنت در 1870-1888) در سال 1883 یک قصر به نام خانه از عجایب (بیت ال-Ajaib) که در واقع شگفت انگیزیه برای آن زمان بود ساخته شده بود. این یکی از بزرگترین سازه در زنگبار باقی مانده است و امروز خانه به موزه ملی زنگبار از تاریخ و فرهنگ است. | عنوان و تصویر

 

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

سرستون

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

درب , معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

CHASSIC 05

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

معماری کلاسیک , عناصر و دکوراسیون کلاسیک

WhatsApp chat