رازها

ورودی در خانه های قدیمی، بی ادعاترین بخش اونا است . دری ساده و چوبی، کلون ها و شاید مقرنسی گچی زیر قاب آجری. حرفی از پرگویی و اغراق درمیان نیست.  بیشتر اوقات کسی بادیدن اون  تشویق به ورود نمیشه و سادگیش چیزی از رازهایی که در پشت دیوارهای کاهگلی ازدید مخاطب مخفی شده، نمایان نمی کنه.

زمانیکه در باز شد و وارد شدی ، هشتی نیمه تاریک اجازه نمیده قدم های تند برداری . از زمانی که روبروی درچوبی قرار می گیری  تابه حیاط روشن برسی سلسله مراتبی بر تو می گذره. به حیاط که رسیدی  به خط آسمان نگاه میکنی  و هره های آجری و ماهی های حوض. باز هم فقط قسمتی ازخانه در دسترس توست . هنوز مانده تا بتوانی عظمت خانه را درک کنی . اگر خانه و ساکنانش نخواهند هیچوقت متوجه نمیشی که چند اتاق وحیاط و ایوان  ازدیدت مخفی مونده . اونجا دقیقادرهمون زمانی که فکر می کنی همه چیو میدونی ، دری دیگر برویت باز میشه و میبینی باز هم دنیای دیگری در کاره و رازی دیگر…

ورودی در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

در خانه های قدیمی

منبع: روزنامه همشهری   دوشنبه 21 تیر 95

 

WhatsApp us