درب منبت سبک گره چینی نقوش اسلامی

درب منبت سبک گره چینی نقوش اسلامی