صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار از چوب راش فینگر جوینت به ضخامت 10 سانتی متر

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

چوب فینگر جوینت٬ صفحه فینگر جوینت٬