عکس روز ( کارگاه فن و هنر ) اسفند 1393

سه شنبه روز برفی تهران شهرک صنعتی خاوران