منطقه قلهک , شمیران , باغ قلهک

منطقه شمال تهران شمیرانات قلهک