خوشبختی از درون شما نشات میگیرد . پس بیرون خود به دنبال چیزی برای احساس خوشبختی نگردید .

انسانهایی دیده میشوند که میخواهند احساس خوب از بیرون به آنها داده شود و به دنبال این احساس همه چیز و همه کاری میکنند و هیچ گاه به آن نمی رسند .

خوشبختی کجاست ؟

خوشبختی کجاست ؟