حواسمان به محیط زیست باشد .

شاید اگر 50 سال پیش اینهمه تقاضا برای پوست پلنگ نبود الان گونه های پلنگ ایرانی در حال انقراض نبودند .  چوب هم همینطور است .

جنگلداری پایدار

Brenco Exotic Woods 100٪ با قانون Lacey کنگره آمریکا مطابقت دارد. همه محصولات کفپوش ما پایدار هستند، از تامین کنندگان که دارای مهد کودک هستند، از هر نوع درخت در جنگل های محلی خریداری می شود.

ما در سرتاسر آفریقا سفر کردیم تا چوب کارخانه های خاصی را برای کار با آن پیدا کنیم؛ تنها شركت های محلی كه از جنگل های پایدار استفاده می كنند و احتیاج به نظارت محلی بر مدیریت جنگل های تجدید پذیر دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

بعضی از چوب های ما کاشته شده رشد کرده و هر چیزی که در امتیازات جنگلی کاهش یافته است، انتخاب شده برای ترویج دوباره رشد است. درختان هرگز برداشت نمیشوند در صورتی که آنها کاشتند و برای هر درخت که برداشت می شود، یک کاشته می شود.

Lati، White Wenge، Yaya از انواع چوب افریقایی که درون چوب با بیرون چوب متفاوت است . Heartwood

Lati، White Wenge، Yaya
از انواع چوب افریقایی که درون چوب با بیرون چوب متفاوت است . Heartwood

WhatsApp us