ایده ها ی مقرون به صرفه برای مبلمان تراس خانه

اکثراوقات، تراس یا نورگیر های خصوصی به فضایی متروکه برای قرارگیری وسایل اضافه تبدیل می شود یا صرفا به عنوان دریچه ای کاربردی برای گردش هوای تازه در خانه استفاده می شود، گاهی با استفاده از مصالح و متریال های ارزان قیمت و در دسترس می توان فضای داخلی را به بهترین شکل طراحی کرد. استفاده از بلوک های سیمانی و الوار های چوبی، پالت های چوبی رنگ شده، قرقره های بزرگ نگهدارنده ی کابل های برق و جعبه های میوه از جمله ایده های جالب توجه در طراحی فضای تراس خانه می باشد.

 ایده ی  به صرفه برای مبلمان تراس خانه

ایده ی به صرفه برای مبلمان تراس خانه

 ایده ی  به صرفه برای مبلمان تراس خانه

ایده ی به صرفه برای مبلمان تراس خانه

 ایده ی  به صرفه برای مبلمان تراس خانه

ایده ی به صرفه برای مبلمان تراس خانه

 ایده ی  به صرفه برای مبلمان تراس خانه

ایده ی به صرفه برای مبلمان تراس خانه

 ایده ی  به صرفه برای مبلمان تراس خانه

ایده ی به صرفه برای مبلمان تراس خانه

 ایده ی  به صرفه برای مبلمان تراس خانه

ایده ی به صرفه برای مبلمان تراس خانه

http://decoboom.ir

WhatsApp us