داوا نیومن، معاون مدیر ناسا

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us