درصد بودجهٔ ناسا از مجموع بودجهٔ دولت آمریکا از سال ۱۹۵۸ تا سال ۲۰۱۴.

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us