درب گره چینی فلزی

ساخت استاد اکرامی

ساخت گنبد و گلدسته, گره سنتی فلزی, گره چینی فلزی, ساخت درب

درب گره چینی هندسی ْ هنر اصیل و ماندگار ایرانیان

ساخت درب گره چینی فلزی توسط استاد اکرامی

ساخت درب گره چینی فلزی توسط استاد اکرامی

گره چینی فلزی

گره چینی فلزی

گره چینی فلزی

درب و پنجره گره چینی ارسال عکس توسط استاد عشاقی

درب و پنجره گره چینی ارسال عکس توسط استاد عشاقی

ساخت درب گره چینی فلزی توسط استاد اکرامی

ساخت درب گره چینی فلزی توسط استاد اکرامی

ساخت درب گره چینی فلزی توسط استاد اکرامی

ساخت درب گره چینی فلزی توسط استاد اکرامی

گره چینی فلزی