درب کاج روسی 

مناسب مناطق سرد و مرطوب

درب چهار قاب چوبی ، انواع درب و چهار چوب چوبی ، عکس درب , درب چوبی کاج, طراحی وساخت انواع درب

میگویند هر اقلیم چوب مخصوص به خود را در خود پرورش می دهد . مانند سیبری , مناطق سرد و کوهستانی

بدلیل ارزان بودن این چوب امروزه برای هر چیزی از این چوب استفاده غیر تخصصی می شود .

در محیط گرم و خشک درب کاج ابعاد کم میکند مگر توسط استاد درودگری و با تجربه ساخته شود .

از چوب کاج روسی در سبک سنتی بسیار استفاده می شود .

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

درب چوب کاج روسی

WhatsApp us