مخروطیان

مَخروطیان (نام علمی: Pinophyta) دسته‌ای از انواع درختان همیشه‌سبز هستند از رده ناژویان (Pinopsida).

کاج٬ سرو٬ درخت کاج درخت سرو

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

طبقه بندی گیاهان , مخروطیان

کاجیان

مطبق‌کاجیان

بوداکاجیان

کاج چتری ژاپنی

سرویان

آلوسرخداران

سرخداریان

درخت‌های این شاخه

سیاه‌کاج
سرو ناز
زربین
سرو تبری
کاج نوئل
کاج کره‌ای
کاج برزیلی

طبقه‌بندی باستان‌ گیاهیان  / گیاهان

حوزه
باستانیان
باکتری‌ها
یوکاریوت‌ها
(فرمانرو
گیاهان
هکروبیا
ناجورتاژکان
حبابچه‌داران
ریزاریا
برون‌کافتگان
آمیبوزوا
جانوران
قارچ‌ها)
جلبک‌های قرمز
Rhodophyta
Cyanidiophyceae
Porphyridiophyceae
Compsopogonophyceae
Stylonematophyceae
Rhodellophyceae
Bangiophyceae
Florideophyceae Hildenbrandiales
Acrochaetiales
Nemaliales
Batrachospermales
جلبک آهکی
Gelidiales
Gracilariales
Ceramiales
گلوکوفیتا
(glaucophyta)
Glaucocystis
Cyanophora
Gloeochaete
سبزگیاهان
Viridiplantae
و
گیاهان
(رویان‌داران
و جلبک‌های سبز)

سبزتباران
(زیربخش جلبک سبز)
Prasinophyceae
UTC clade: Ulvophyceae
Trebouxiophyceae
Chlorophyceae
رویان‌سنگ‌خزه‌ایان
(Streptophyta)

سنگ‌خزه‌تباران
(زیربخش نافراگیر
جلبک سبز)
کارایان
Chlorokybales
Coleochaetales
Klebsormidiales
Mesostigmatales
یوغی‌جلبک‌سانان (شامل Desmidiales)
رویان‌داران/
گیاهان
(embryophytes)

خزه‌تباران
(بدون-آوند)
جگرواشان
شاخ‌واش
Bryophyta (خزه)
Horneophytopsida
آوندداران
(سرخس‌تباران
و پیدازادان)

پنجه‌گرگ‌تباران
Isoetopsida Isoetales
علف خوک
Lycopodiopsida Lycopodiales
خوش‌برگان
Moniliformopses رده دم‌اسبی
Filicopsida
برهنه‌ساقداران
پیدازادان: بازدانگانمخروطیان
سرخس نخلی
کهن‌داریان
گنتوم‌تباران
گیاهان گلدار

WhatsApp us