پل چوبی تهران

قبل از اینکه شهر تهران به شکل امروزی خود درآید، دروازه هایی در اطراف شهر برای دفاع از شهر ساخته شده بود. یکی از این دروازه ها دروازه شمیران بود با خندق هایی پر از آب در اطرافش که برای عبور از آن از پلی چوبی استفاده می شد. امروزه از این دروازه و آن خندق پر از آب اثری نیست، اما این محل همچنان به نام پل چوبی معروف است.

WhatsApp us