متره و برآورد

متره و براورد کارهای چوبی

متره و براورد کارهای چوبی

متره و براورد در ابتدای کار از مراحل اولیه استارت یک پروزه است . یک مترور علاوه بر اشنایی با هندسه و ریاضیات باید در کار با متر و الگوبرداری از زوایا مهارت داشته باشد . یک مترور باید به روش های ساخت نیز اشنا باشد و هر محلی را بر اساس روش ساخت و نیازهای سازنده متر و اندازه گیری کند . یک مترور باید دقیق و منظم باشد بطوری که در برخی از پروژه ها طبقه بندی و نشانه گذاری نیاز است واگر نتواند به یک پروژه نظم دهد در نهایت بدلیل بی نظمی و بهم ریختگی زمان و مصالح زیادی پرت می شود .

در صنایع چوب فن و هنر بدلیل ازدحام مشتری مجبور شدیم برای این فرایند یک مبلغ تعیین کنیم که به هزینه بازدید معروف شده . وکسانی که این مبلغ را میپردازند به جمع مشتریان این مجموعه میپیوندند و میتوانند از خدماتی مانند پیش طرح , براورد کامل بخش اندازه گیری شده و قیمت انواع متریال برخوردار شوند .

هزینه بازدید : در نهایت اگر ساخت سازه به تیم فن و هنر سپرده شود این مجموعه بخشی از هزینه بازدید را بعنوان بیعانه محاسبه می کند و تخفیف ویژه ای برای مشتری قائل می شود .

متره و برآورد (به انگلیسی: Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها معمولاً در جدول‌هایی خاص انجام می‌گیرند که به آن‌ها صورت وضعیت گفته می‌شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه‌های مدیریت پروژهاست. به افراد شاغل در این حرفه مترور گفته می‌شود. یک مترور باید درک خوبی از روش‌های ساخت و ساز و هزینه این روش‌ها داشته باشد. متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش‌بینی قیمت اجرای پروژه‌های عمرانی کاربرد دارد.

Quantity surveying and estimating متره و براورد

منبع ویکی پدیا

با تشکر از توجه شما

متره و برآورد در صنعت ساختمان

دفتر فهرست بها

متره و براورد کارهای چوبی

متره و براورد کارهای چوبی

در پروژه های ساختمانی قدم اول متره و براورد سازه است که بر اساس لیست فهرست بها تکمیل و به کارفرما برای انتخاب ارائه می شود .

هدف از متره براورد مصالح مورد نیاز در غالب زمانبندی است که با پیشرفت ( زمانبندی ) بر اساس نیاز در زمان مقرر مصالح تهیه و در اختیار کارگاه گذاشته شود .

سه فاکتور مهم در ساخت و ساز

1 – براورد مصالح

2 – بها و قیمت مصالح

3 – زمانبندی : به معنای اینکه ساخت و ساز در چه زمانی اغاز و به پایان میرسد .

تعريف متره

متره Metere واژه اي است فرانسوي كه معني آن متر كردن ويا اندازه گرفتن مي با شد و در زبان فارسي ايـن لغـت بيشتر در علم مهندسي كاربرد دارد.
متره عبارتست از محاسبه و اندازه گيري مقادير مصالح مورد نياز براي اجراي يك پروژه يـا محاسـبه مقـادير مـصالح بكار رفته و مصرف شده در يك پروژه اجرا شده . ايـن پـروژه مـي توانـد سـاختمان، راه، پـل، تونل،محوطـه سـازي ، ديواركشي، لوله كشي، سيم كشي، و غيره باشد.
با تعريف فوق مثلا اگر در پروژه اي ساخت ديواري آجري مورد نظر باشد بايد بتوان ميزان آجر مصرف شـده ، مـلات ماسه سيمان وتفكيك ميزان (مقدار) ماسه ،سيمان , آب و نيروي انساني مورد نياز را محاسبه نمود.

تعريف برآورد

اگر مقاديري كه با توجه به واحدهاي مورد نياز در قسمت متره به دست آمده قيمت گذاري گردد برآورد ريالي يا برآورد قيمت پروژه ناميده مي شود.
بنابراين در متره و برآورد دو هدف اساسي دنبال مي شود:
الف)تعيين مقادير مصالح مصرفي ،نيروي انساني با توجه به نوع تخصص،تعداد آنها و نيروي ماشين آلات با توجه بـه نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه
ب) تعيين قيمت ريالي يا ارزي پروژه كه معمولا در دو مرحله انجام مي گردد:
يكي قبل از اجراي پروژه براي تعيين و پيش بيني بودجه پروژه جهت اجرا و دومـي در مرحلـه حـين اجـراي پـروژه است كه معمولا در قالب صورت وضعيت مطرح مي شود.

انواع متره
براي بدست آوردن مقادير مصالح ونيروي انساني در يك پروژه به دو طريق مي توان عمل نمود:
الف)متره باز  ب)متره بسته
الف) متره باز: در متره باز مقادير مصالح و نيروي انساني لازم به صورت تفكيـك شـده محاسـبه مـي گـردد بـاين طريق كه از روي نقشه هاي اجرائي يا كار ساخته شده محاسبه مي نمائيم كه مثلا در كـار چـه مقـدار شـن، ماسـه، سيمان، گچ وغيره و همچنين چند روز يا چند ساعت بنا، كارگر , آرماتور بند ، جوشكار و غيره و يا چند ساعت بالابر ويا دستگاههاي حفاري و غيره لازم مي باشد. اين مقادير كه از روي نقشه ها و يا از روي كار ساخته شـده محاسـبه مي شود، در جداول مربوطه وارد مي گردد و با جمـع ايـن مقـادير مقـدار كـل مـصالح و نيـروي انـساني محاسـبه مي گردد.
البته برآورد و متره كردن ميزان نيروي انساني و نيروي ماشين آلات مبناي تئوري و محاسـبه خاصـي نداشـته بلكـه فقط از روي تجربه در كارگاههاي مختلف محاسبه و مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب)متره بسته : در متره بسته مقادير بصورت مجموعه اي كه از طرف يك دستگاه ذي صـلاحيت مـشخص و ارائـه مي گردد محاسبه مي شود و در جداول مربوطه وارد مي گردد.در ايران اين مجموعه ها بوسـيله سـازمان مـديريت و برنامه ريزي دردفترچه هايي به نام فهرست بها در اختيار گذاشته مي شود.در اين دفترچه ها بهاي اجراي كامل مثلا
طول قرنيز، سطح فرش موزائيك ،حجم آجر چيني،حجم بتن ويا كارهاي فلزي بر حسب كيلـو گـرم يـا تـن وغيـره مشخص شده است در اين طريقه با توجه به واحد هاي لازم نسبت بـه نـوع مـصالح ونيـروي انـساني بكـار رفتـه در فهرست بها مقادير از روي نقشه هاي اجرايي يا كار ساخته شـده اسـتخراج ودر جـداول مربوطـه وارد نمـوده بـدين
ترتيب مقادير مصالح و نيروي انساني بصورت متره بسته بدست خواهد آمد.

انواع برآورد قيمت:
با توجه به دو نوع متره كردن مقادير و نيروي انساني برآورد قيمت نيز به دو صورت امكان پذيراست:
الف) برآورد قيمت از طريق متره باز
ب)برآورد قيمت از طريق متره بسته

الف) برآورد از طريق متره باز: در متره باز مقادير مصالح، نيروي انساني، ماشين آلات وغيـره بـه صـورت تفكيـك محاسبه ودر جداول مربوطه وارد مي شوند ودر انتهاي هر ستون جمع كل را حساب مي نمائيم.حال كافي اسـت كـه اين جمع كل را در قيمت واحد آن ضرب نمائيم قيمت كل هر نوع مصالح و نيروي انساني محاسـبه شـده واز جمـع
كل آنها قيمت ساختمان محاسبه مي گردد.
ب) برآورد از طريق متره بسته: همانطور كه گفته شد در متره بسته اين مقـادير بـه صـورت مجموعـه هـايي در فهرست بها (در ايران از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي) مشخص شـده اسـت بـا محاسـبه مقـادير آن و وارد كردن درجداول مربوطه و سپس ضرب آنها در قيمت واحد ، قيمت هر مجموعه محاسبه واز جمع كل آنها قيمت كل
يك ساختمان محاسبه مي گردد.

خدمات ارائه شده توسط یک ناظر سنجی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

هزینه مشاوره، برآورد هزینه
برنامه ریزی هزینه و مدیریت تجاری در طول کل دوره عمر پروژه از ابتدای تا پس از تکمیل
تعیین ارزش
مدیریت ریسک و محاسبه
مشاوره و تدارکات تدارکات در طی مراحل تدارکات
تجزیه و تحلیل مناقصه و توافق از مبلغ قرارداد
تهیه اسناد قیمت گذاری (به عنوان مثال صورتحسابهای موجود) در مناقصه
پیش نویس شرایط قرارداد و مکاتبات قراردادی
مدیریت تجاری و مدیریت قرارداد
مشاوره قرارداد
کمک در حل اختلاف
دارایی سرمایه
ارزیابی های موقت و ارزیابی پرداخت
فرایند مدیریت هزینه
ارزیابی هزینه های اضافی تغییرات طراحی
تهیه اسناد پرسشنامه قبل از صلاحیت شرکت (PQQ) با خط مشی های شرکت
مدیریت پروژه
کمک در ایجاد نیازهای مشتری

متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. ویکی‌پدیا

 

WhatsApp us