رنگ کرم شسته در دکوراسیون

به ترکیب یک رنگ تیره بر روی یا زیر رنگ کرم ، کرم شسته گفته می شود .

رنگ کرم در برخی کارهای براق به استخوانی نیز تشبیه می شود 

WhatsApp us