قدیمی ترین ردوود شناخته شده در جهان که در هومبولت دفتر امور خارجه در کالیفرنیا  میباشد ،    Red woods ، اعتقاد بر این است 2700 سال قدمت دارد . چوب ردوود بدلیل طول عمرش در جچهان صاحب نام و معروفیت است .

 

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8

چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا

چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا  8

RED WOOD چوب مخصوص و مقاوم ردوود آمریکا 8